​Kick Off ระบบ e-Filing ลดเสี่ยง เลี่ยงปรับ ประหยัดค่าใช้จ่าย

by SME Thailand PR News 06 มค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดตัวนวัตกรรมการให้บริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)         ในปีใหม่นี้ โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 16 มกราคม 2558  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ  อันจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงค่าปรับ ประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ 

    นางสาวผ่องพรรณ    เจียรวิริยะพันธ์   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     เป็นหน่วยงานให้บริการรับงบการเงินจากนิติบุคคลทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งกำหนดให้     ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร นำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี  และบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด นำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

   ซึ่งภายหลังจากที่นิติบุคคลได้นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว  กรมฯ จะนำงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) แปลงให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารภาพ (IMAGE) และป้อนข้อมูล (Re-key) เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการก่อนนำไปประมวลผลต่อในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปเผยแพร่ บริการข้อมูลงบการเงินให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยกระบวนการเหล่านี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือน ส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จึงได้จัดทำโครงการให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการนำส่งงบการเงินให้แก่ภาคธุรกิจ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558     เป็นต้นไป  ซึ่งจะทำให้กรมฯ สามารถนำข้อมูลงบการเงินมาประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในรูปแบบของเอกสารภาพและข้อมูลสถิติได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้สนใจสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของนิติบุคคล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่

    - การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

    - การวิเคราะห์เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่มีการขยายตัว ฐานะการเงิน ตลอดจนการประเมินสภาพธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ และการต่อยอดทางธุรกิจ

    - การสร้างโอกาสและลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็วซึ่งจะช่วยลดต้นทุน       ในการประกอบธุรกิจ

    - การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้ทำบัญชีกว่า 84,000 รายทั่วประเทศ สมัครเข้าอบรมการนำส่ง             งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing  โดยสามารถติดตามตารางการอบรมได้ทาง www.dbd.go.th  ซึ่งการอบรมดังกล่าวสามารถนับชั่วโมง CPD ได้ครึ่งชั่วโมง และนับเป็นเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีอีก 2 ชั่วโมงครึ่ง รวมเป็น 3 ชั่วโมง  นอกจากนี้สำหรับผู้ทำบัญชีของธุรกิจที่นำส่งงบการเงินทาง e-Filing ยังสามารถนับชั่วโมง CPD ได้อีก 1 ชั่วโมงต่อการนำส่งงบการเงิน 1 งบ โดยผู้ทำบัญชี 1 คน สามารถนำส่งงบการเงินได้ไม่เกิน 100 ราย ตามที่กฎหมายกำหนด  และต้องแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในวันที่ 30 มกราคม 2558  

    ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 หรือ ส่วนบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4377, 0 2547 4391
Share:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021