​DBD เปิดตัวระบบ e-Filing ให้นักธุรกิจใช้บริการแล้ว

by SME Thailand PR News 19 มค. 2015
Share:


    กระทรวงพาณิชย์  ตัดริบบิ้นเปิดตัวนวัตกรรมการให้บริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เลือก 16 มกราคม 2558 ฉลองครบรอบ 92 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมเชิญ 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Young & Smart Accountants  เพื่อร่วมกันสร้าง นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ป้อนตลาด  

    นอกจากนี้ยังประกาศความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษอังกฤษรับ AEC เน้นอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจของไทย

    นางอภิรดี   ตันตราภรณ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 92 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า  วันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัวระบบ e-Filing หรือ การให้บริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 9 แห่ง 

    ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  กรมสรรพากร  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)สร้างและพัฒนาระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ  นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการนำส่งงบการเงิน ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิตอลของรัฐบาลไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

    - การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

    - การวิเคราะห์เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ประเภทธุรกิจที่มีการขยายตัว ฐานะการเงิน ตลอดจนการประเมินสภาพธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน      สร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจ และการต่อยอดทางธุรกิจ
    
    - การสร้างโอกาสและลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ธุรกิจได้รับความสะดวก รวดเร็วซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
                       
    - การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ

    “ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจำทุกปี  ภายหลังจากที่นิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้ว  กรมฯ จะนำงบการเงินในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ไปแปลงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็นเอกสารภาพ (IMAGE) และป้อนข้อมูล (Re-key) เพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการก่อนนำไปประมวลผลต่อในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำไปเผยแพร่ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน ประชาชน และผู้สนใจ ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ทำธุรกรรม หรือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจลงทุน 

    โดยกระบวนการเหล่านี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 5-6 เดือน ส่งผลให้ภาคราชการต้องมีภาระในการจัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบประมวลผลล่าช้า  ผู้ใช้งบการเงิน   ไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันท่วงที  ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเกิดระบบ e-Filing ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการนำส่งงบการเงินให้แก่ภาคธุรกิจ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป และในอนาคตจะพัฒนาระบบ พร้อมขยายการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ต่อไป” 

    

                      
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021