กรมพัฒน์เชิญชวนร่วมอบรม "ก่อร้าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

by SME Thailand PR News 20 มค. 2015
Share:

    
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น และมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเสริมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามที่กฎหมายภายใต้การกากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดอบรม เรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านบัญชี 2 ชั่วโมง และด้านอื่นๆ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง

วิธีการสมัครอบรม มี 2 วิธี คือ

(1) กรอกใบสมัครและโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท เข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
(2) กรอกใบสมัครและชาระเงินสด ณ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สระบุรี และสุรินทร์

    ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครการอบรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโทรสารหมายเลข 0-2547-4512 หรือทาง E-mail: cor.governance@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2547-4511 หรือ 0-2547-4419

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021