กรมพัฒน์เชิญชวนร่วมอบรม "ก่อร้าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย"

by SME Thailand PR News 20 มค. 2015
Share:

    
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ลักษณะ 22 ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น และมีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และเสริมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจได้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ตามที่กฎหมายภายใต้การกากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดอบรม เรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) เป็นด้านบัญชี 2 ชั่วโมง และด้านอื่นๆ 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง

วิธีการสมัครอบรม มี 2 วิธี คือ

(1) กรอกใบสมัครและโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท เข้าบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
(2) กรอกใบสมัครและชาระเงินสด ณ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สระบุรี และสุรินทร์

    ทั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครการอบรม ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโทรสารหมายเลข 0-2547-4512 หรือทาง E-mail: cor.governance@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2547-4511 หรือ 0-2547-4419

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021