​นายกสั่งเร่งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชี้แม่สอด-อรัญประเทศพร้อมสุด

by SME Thailand PR News 20 มค. 2015
Share:


    “ประยุทธ์” สั่งเร่งจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มลงทุนปีนี้ระบุพื้นที่ แม่สอด-อรัญประเทศ พร้อมที่สุด กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการโครงสร้างพื้นฐาน รองรับนักลงทุน บีโอไอเตรียมให้สิทธิพิเศษ 3 ประเภทหลักคืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ศูนย์กลางการกระจายสินค้า และร้านค้าปลอดอากร

    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ว่าเป็นการหาความชัดเจนหลังจากมีการประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, อ.คลองใหญ่ จ.ตราด, จ.มุกดาหาร และอ.สะเดา จ.สงขลา ว่าในพื้นที่ทั้งหมดไม่ใช่ใครก็ได้จะมาได้ประโยชน์จะไปซื้อที่ดินแล้ววันหนึ่งเกิดขาดทุนก็ช่วยไม่ได้ ซึ่งได้บอกว่าจะให้บริษัทหรือกิจการที่เข้ามาในกติกา ของการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ไม่ใช่ทั้งหมดไปซื้อที่แล้วให้คนมาเช่า วันหน้าก็โดนเก็บภาษีอีก

    ในปีนี้จะมีการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อน โดยตรงไหนที่พร้อมจะเริ่มทำก่อน เช่นเป็นศูนย์กระจายสินค้าเป็นโกดัง เพราะถ้าทำเป็นโรงงานนั้นยังไม่แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในข้อตกลงการค้า ซึ่งเราต้องหาพื้นที่ควบคุมให้ได้ก่อน คือไปตั้งด่านรับซื้อสินค้ามาแล้วไม่ต้องนำเข้ามาในประเทศให้เป็นปัญหา

    นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่าการทำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่นำโรงงานเข้ามาแล้วเสร็จเลย มันต้องมีไฟฟ้า น้ำประปา ซึ่งเส้นทางคมนาคมใช้เงินอีกกว่าแสนล้านบาท ก็ยังไม่รู้จะพอหรือไม่ ยังไม่รวมรถไฟและท่าเรือ ซึ่งต้องใช้เวลาถึงปี 2565 ทั้งนี้ระยะแรกคือกำหนดพื้นที่ให้เห็นคร่าวๆ ว่ามีพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งไม่ใช่ว่าราคาในพื้นที่นั้นจะขึ้นทั้งหมด เพราะเป็นแค่จุดเดียว โดยวันนี้ถ้าจะให้เกิดขึ้นก่อนต้องใช้พื้นที่ของรัฐและสาธารณประโยชน์ เพื่อชักจูงให้บริษัทของเราและต่างชาติมาลงทุนไม่เช่นนั้นไปซื้อที่ไม่ไหว

    “เพราะราคาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะขึ้นจาก 5 เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ เราต้องลดลงมาให้เขาซื้อได้ เราจะไปไหนไม่ได้ ภาคเอกชนต้องช่วยเรา ประชาชนที่มีที่เยอะต้องช่วยเรา ถ้าเก็บที่ไว้มาก วันหน้าก็เสียภาษีมาก แบบนี้ถึงจะเรียกว่า เป็นการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายที่ดินที่ถือครอง จะให้เราไปยึดที่ดินแล้วแจกคนจนนั้นทำไม่ได้”

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมว่าให้เร่งรัดจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีการเริ่มการลงทุนได้ในปี 2558 ซึ่งพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดขณะนี้คือ อ.แม่สอด จ.ตาก และพื้นที่ตามมาคือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

    ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการกิจการเป้าหมายที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับการประกาศนโยบายที่จะส่งเสริมการลงทุนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) และสภาพัฒน์ ร่วมกันหารือ โดยบีโอไอจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ 3 ประเภทหลักคืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ศูนย์กลางการกระจายสินค้า และร้านค้าปลอดอากร

    อีกทั้ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและด่านพรมแดน โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การได้มาซึ่งที่ดิน แรงงาน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและแรงงาน นอกจากนี้ขอให้โรงงานที่จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกตลาดต่างประเทศ

    นายอาคม กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วและสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมกนพ.จึงมีมติ 1.เห็นชอบในหลักการกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและมอบหมายในรายละเอียดของกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้นักลงทุนเริ่มขอรับการสนับสนุนการลงทุนตามประกาศของบีโอไอ ในกรณีเป็นกิจการเป้าหมายสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้โดยเร็ว

    ประการที่ 2 กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลและประสานการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สศช. ศูนย์ดำรงธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ

    ประการที่ 3 ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

    ประการที่ 4.เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี 2557-2565 รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกจำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ จ.ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา อ.สะเดา อ.ปาดังเบซาร์ และจ.หนองคาย และให้ความเห็นชอบแผนระยะเร่งด่วนปี 2557-2559 ซึ่ง 45 โครงการจะขอจัดสรรงบประมาณปี 2558 วงเงิน 2,622.088 ล้านบาท และ 79 โครงการจะขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2559 วงเงิน 7,924.350 ล้านบาท

    ประการที่ 5.ให้กระทรวงแรงงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

    ประการที่ 6.ให้มีการเตรียมการด้านสาธารณสุข การศึกษา ความปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่มา แนวหน้า
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021