​ทีเส็บ ชู ASEAN Rising Trade Show กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 58

by SME Thailand PR News 24 มค. 2015
Share:
     สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดงาน Thailand International Exhibitions & Events Forum 2015 เผยแผนการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติประจำปี 2558  

   พร้อมชู ASEAN Rising Trade Show กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พร้อมตอกย้ำไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ การยกระดับงานแสดงสินค้าในห้าอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจเออีซี การสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการตลาดต่างประเทศ และการขยายขอบเขตความร่วมมืออุตสาหกรรมไมซ์รุกหนักตลาดอาเซียนพร้อมบุกตลาดใหม่จีนตอนใต้

    นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทีเส็บได้เปิดตัวโครงการ ASEAN Rising Trade Show กับแนวคิด Think Big, Go Beyond ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพของงานแสดงสินค้าของไทย และผลักดันให้ธุรกิจการแสดงสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก หรือ UFI ในการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกงานแสดงสินค้านานาชาติในแต่ละอุตสาหกรรมอีกด้วย”

    โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ประเทศไทย มีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 919,164 คน         สร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 80,800 ล้านบาท มีสัดส่วนการแสดงสินค้านานาชาติจำนวน 157,996 คน     คิดเป็นรายได้ 13,616 ล้านบาท โดยผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้านานาชาติสูงสุด 5 อันดับแรก         มาจากประเทศ ญี่ปุ่น มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ และอินเดีย

    ด้วยปัจจัยสนับสนุนการเจริญเติบโตในหลายด้าน อาทิ การเป็นฐานการผลิตและส่งออกสำคัญของภูมิภาค            การสนับสนุนจากรัฐบาล สาธารณูปโภครองรับการแสดงสินค้ามาตรฐานระดับโลก และโอกาสทางธุรกิจที่พร้อมเป็นประตูสู่ใจกลางอาเซียน ในปี 2558 ทีเส็บ เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์สู่การเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย การยกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติ การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการดำเนินงานด้านการตลาด และการขยายขอบเขตความร่วมมือเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    ภายใต้กลยุทธ์การยกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติ ทีเส็บ จึงได้ริเริ่มการดำเนินโครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) เพื่อส่งเสริมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 3 ปีการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยชู 5 อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยซึ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมพื้นฐานตามแนวโน้วการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมกันนี้ โครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อกระตุ้นงานด้านตลาดต่างประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติเร่งพัฒนาคุณภาพและกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากขึ้น

    “โครงการ ASEAN Rising Trade Show มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560  โดยงานแสดงสินค้านานาชาติที่ผ่านการ คัดเลือก ต้องเป็นงานแสดงสินค้าซึ่งมีแนวคิดด้านการตลาดในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืน มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียน มาร่วมแสดงสินค้า และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจการแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย” นางศุภวรรณ กล่าวเพิ่มเติม

    ทั้งนี้ งานแสดงสินค้านานาชาติที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ASEAN Rising Trade Show ประกอบด้วยงาน Horti Asia 2015 งาน Food Ingredients Asia 2015 งาน Food & Hotel Thailand 2015 งาน TFBO & TRAFS 2015 ภายใต้อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร, งาน Automotive Manufacturing 2015 งาน Assembly and Automation Technology 2015 ภายใต้อุตสาหกรรมยานยนตร์, งาน Renewable Energy 2015 งาน 3W Expo 2015 งาน PEA Presents EcolightTech Asia 2015 ภายใต้อุตสาหกรรมพลังงาน, งาน Thailand Lab 2015 ภายใต้อุตสาหกรรมสุขภาพ, และงาน Smart Rail 2015 งาน ASEAN Ceramics 2015 ภายใต้อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

    ภายใต้กลยุทธ์การขยายความร่วมมือหน่วยงานภาคีเพื่อรองรับ AEC นั้น ทีเส็บยังสานต่อโครงการ ASEAN MICE Collaboration ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานระดับสมาคมและภาครัฐอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข่งแกร่งให้กับภาคเอกชนในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียน 

    โดยในช่วงไตรมาสแรก (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) ทีเส็บ ได้ขยายความร่วมมือไปยัง SACEOS ประเทศสิงคโปร์ และ China Council for the Promotion of International Trade (Yunnan Sub Council) มณฑลยูนนานซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมต่อกับประเทศจีน     เน้นการสร้างความร่วมมือเข้าถึงสมาชิกของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทย พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติภายใต้โครงการ ASEAN Rising Trade Show ในการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานที่มีคุณภาพ  

     การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของทีเส็บ ในปี 2558 คาดว่าจะสามารถดึงนักเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติเป็นจำนวน 190,400 ราย นำรายได้เข้าประเทศไทยประมาณ 17,000 ล้านบาท ด้านเป้าหมายไมซ์ในภาพรวมนั้นปีนี้ทีเส็บคาดว่าจะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งหมดรวม 1,036,300 คน คิดเป็นรายได้ 106,780 ล้านบาท


Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020