​DBD ร่วม ม.หอการค้า จัดโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ

by SME Thailand PR News 30 มค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจของตนอย่างเป็นระบบ มีศักยภาพ ความพร้อม มีความแข็งแกร่ง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดสากล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
    
    กรมฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อพัฒนา      ผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเป็นผู้นำด้านการค้าสมัยใหม่ที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์

    1) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวคิดของการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติจากผู้มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการประกอบธุรกิจ การสะสมองค์ความรู้และทักษะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

    2) สร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ สร้างโอกาสทางการตลาด ให้มีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1) ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างมีศักยภาพ และมีความพร้อมรองรับโอกาสจาก AEC อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
    2) หน่วยงานและองค์กรจะมีบุคคลากรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ และได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
    

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย

    เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการที่สามารถเข้ารับการอบรมเบื้องต้น (6 ชั่วโมง) จำนวน 500 คน โดยคัดเลือกนิติบุคคลผู้ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จำนวน 120 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 60 คน) จาก 4 พื้นที่ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดหนองคาย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตาก) เข้ารับการพัฒนาบ่มเพาะเชิงลึก จำนวน 66 ชั่วโมง


ช่องทางการสมัคร
1.    สมัครผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ E-Mail : training3188@gmail.com หรือ Fax. 025475963

2.    สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2.1    ไปที่ http://dbdspe.utccmbaonline.com/
2.2    กรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ E-Mail :  dbdspe@gmail.com  
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021