​DBD ร่วม ม.หอการค้า จัดโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ

by SME Thailand PR News 30 มค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจของตนอย่างเป็นระบบ มีศักยภาพ ความพร้อม มีความแข็งแกร่ง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดสากล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
    
    กรมฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อพัฒนา      ผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเป็นผู้นำด้านการค้าสมัยใหม่ที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์

    1) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบแนวคิดของการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติจากผู้มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการประกอบธุรกิจ การสะสมองค์ความรู้และทักษะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

    2) สร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ สร้างโอกาสทางการตลาด ให้มีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1) ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างมีศักยภาพ และมีความพร้อมรองรับโอกาสจาก AEC อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
    2) หน่วยงานและองค์กรจะมีบุคคลากรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ และได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
    

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย

    เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการที่สามารถเข้ารับการอบรมเบื้องต้น (6 ชั่วโมง) จำนวน 500 คน โดยคัดเลือกนิติบุคคลผู้ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ จำนวน 120 คน (แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 60 คน) จาก 4 พื้นที่ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดหนองคาย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตาก) เข้ารับการพัฒนาบ่มเพาะเชิงลึก จำนวน 66 ชั่วโมง


ช่องทางการสมัคร
1.    สมัครผ่านทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ E-Mail : training3188@gmail.com หรือ Fax. 025475963

2.    สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2.1    ไปที่ http://dbdspe.utccmbaonline.com/
2.2    กรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ E-Mail :  dbdspe@gmail.com  
Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021