​พาณิชย์ตั้งเป้าเพิ่มยอดการค้าไทย-ลาวให้ได้เกิน8พันล้านดอลลาร์ฯในปี60

by SME Thailand PR News 05 กพ. 2015
Share:


    ไทยเตรียมเสนอแผนปฏิบัติการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย- สปป.ลาว หนุนยุทธศาสตร์ส่งออกและเพิ่มปริมาณการค้า 2 ชาติ ในปี 2560 ให้ได้ 8,164.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 265,330 ล้านบาท พร้อมเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ “มุกดาหาร-สะหวันเซโน” จ.มุกดาหาร-สะหวันนะเขต

     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 6 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

    รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของการค้ารวม ไทย-สปป.ลาว อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และเชื่อมโยงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว (ท่านเข็มมะนี  พลเสนา) จะเป็นประธานร่วม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย

    ในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะเสนอให้มีการตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า จาก 5,443.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 เป็น 8,164.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือ ประมาณ 265,330 ล้านบาท(อัตราแลกเปลี่ยน 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2560 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์จะเสนอ ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและ สปป.ลาว ซึ่งประกอบด้วย

    1.การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและสปป.ลาว ให้เป็นรูปธรรม ผ่านการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เป็นประธานร่วม

    2.การส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิติกส์ชายแดน  โดยเฉพาะการดำเนินการพิธีการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection – SSI) การเปิดและยกระดับด่านชายแดนเพิ่มเติม การขยายเวลาทำการด่าน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน
    
    3.การส่งเสริมภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนา/จัดตั้งศูนย์กลางค้าปลีก ค้าส่ง การผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ชายแดน รวมถึงบริการด้านท่องเที่ยว สุขภาพ และการศึกษา

    4.การจัดตั้งกลไกหารือของภาคเอกชนระดับประเทศ และระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ โลจิสติกส์ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักธุรกิจในพื้นที่ชายแดนของสองฝ่ายพบหารือและจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขยายโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน

    5.การส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย - สปป.ลาว โดยการแลกเปลี่ยนการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่แต่ละฝ่ายจัด และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

    6.ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว โดยสนับสนุนให้มีการประชุมระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน การศึกษาดูงาน และการจัดงานแสดงสินค้าของจังหวัดและแขวงชายแดนที่อยู่ติดกัน

    7.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์และความใกล้ชิดของเมืองคู่แฝด “มุกดาหาร-สะหวันนะเขต” เพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า โดยจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการค้าและการลงทุน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต กำหนดเป้าหมายให้การค้าชายแดนระหว่างมุกดาหารกับสะหวันนะเขต เพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 39,325.17 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 78,650.34 ล้านบาท ในปี 2559 และมีกลไกสนับสนุนประกอบด้วย

- การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารกับสะหวันเซโน  โดยส่งเสริมให้เอกชนเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝ่าย เพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน

- การเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจสองฝ่าย โดยการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนการค้า การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนและการจับคู่ธุรกิจที่แต่ละฝ่ายจัด

- การจัดตั้งกลไกการหารือของภาคเอกชนระดับพื้นที่ เพื่อเป็นเวทีหารือความร่วมมือขยายการค้า การลงทุน โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหารและหอการค้าแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานร่วม

- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ  ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต เช่น การจัดสัมมนา และการฝึกอบรม

- ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร คมนาคม  ขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ข้ามแดนและผ่านแดน รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนความคล่องตัวทางการค้า

- การเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับจังหวัดและท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขตให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

    สำหรับการค้าไทย-สปป.ลาว ในปี 2557 มีมูลค่า 5,443.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.34 เป็นการส่งออก 4,032.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้า 1,410.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ

    ค้าชายแดนไทยกับสปป.ลาวมากอันดับ 3 รองจากมาเลเซียและเมียนมา โดยการค้าชายแดนผ่านด่านจังหวัดมุกดาหาร มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 รองจากด่านจังหวัดหนองคาย โดยในปี 2557 มีมูลค่า 39,325.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29.18

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021