​ไทย-สปป.ลาวหารือแผนหนุน OTOP-SMEs-ค้าชายแดน

by SME Thailand PR News 06 กพ. 2015
Share:


    กระทรวงพาณิชย์จัดการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางเข็มมะนี พลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วม

    พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของทั้งสองประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปีนี้ 
    
    โดยผลการประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะส่งเสริมและผลักดันให้มูลค่าการค้าสองฝ่ายบรรลุเป้าหมาย 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายยืนยันที่จะดำเนินการตามผลการเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทย ใน 4 เรื่อง คือ

    เรื่องที่ 1 การจัดประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 2 และเตรียมความความพร้อมในการเปิด/ยกระดับด่าน การขยายวันเปิดด่าน รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิด/ยกระดับด่านเพิ่มเติมในอนาคต

    เรื่องที่ 2 การบูรณาการการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ.มุกดาหารของไทย ซึ่งตรงข้ามกับสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว และที่ จ.หนองคายของไทย ซึ่งตรงกันข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์ของ สปป.ลาว รวมทั้งเห็นชอบในหลักการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันในพื้นที่นครพนม-คำม่วน และเชียงของ-ห้วยทรายด้วย

    เรื่องที่ 3 การแก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าไทยผ่านแดนของ สปป.ลาว ไปจีนตอนใต้ ผ่านเส้นทาง R3A โดยฝ่ายสปป.ลาว รับที่จะนำไปหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและการอำนวยความสะดวกการส่งสินค้าผ่านแดนซึ่งกันและกัน

    เรื่องที่ 4 ความร่วมมือกันในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

          ไม่เพียงเท่านั้นทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ที่มีแหล่งกำเนิดจากสองประเทศ และจะส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่แต่ละฝ่ายจัดขึ้น เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญามีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมถึงฝ่ายไทยจะสนับสนุนให้ความรู้ด้านวิชาการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน การผลิตสินค้า OTOP/ODOP การบรรจุภัณฑ์

          นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนให้มีประชุมแผนความร่วมมือระดับท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว รวมทั้งจะผลักดันและส่งเสริมให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายมีการพบหารือและจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

    “ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอให้ร่วมกันดำเนินการจัดทำ “ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและสปป.ลาว” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งสองประเทศในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปลายปีนี้ โดยฝ่ายสปป.ลาวรับที่จะนำกลับไปพิจารณาและแจ้งกลับมา” รมว.พาณิชย์ กล่าว

    สำหรับแนวทางการดำเนินงานในข้อเสนอยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทย ประกอบด้วยการตั้งเป้าหมายการค้ารวมระหว่างไทยกับสปป.ลาว ให้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า โดยจะดำเนินการ ดังนี้

    ข้อที่ 1 การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว

    ข้อที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิติกส์ชายแดน

    ข้อที่ 3 การส่งเสริมภาคเอกชนทั้งสองฝ่าย ในการพัฒนา/จัดตั้งศูนย์กลางการค้าปลีก ค้าส่ง และการผลิตและการขนส่งและโลจิสติกส์ชายแดน และบริการด้านการท่องเที่ยว สุขภาพ และการศึกษา

    ข้อที่ 4 การจัดตั้งกลไกการหารือของภาคเอกชนระดับประเทศ และระดับพื้นที่

    ข้อที่ 5 การส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย – สปป.ลาว

    ข้อที่ 6 ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและ การค้าแขวงตามแนวชายแดนไทย-สปป.

    ข้อที่ 7 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของความสัมพันธ์และความใกล้ชิดของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว ประกอบด้วยหนองคาย-เวียงจันทน์ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เชียงของ-บ่อแก้ว และนครพนม-คำม่วน เพื่อขยายความร่วมมือในมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และจัดทำ “แผนปฏิบัติการส่งเสริมการค้าและการลงทุนมุกดาหาร- สะหวันนะเขต” เป็นการนำร่อง
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021