กรมพัฒน์ฯ จับมือ ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์

by SME Thailand PR News 09 กพ. 2015
Share:

 
          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์ ปูพื้นฐานสร้างความแข็งแกร่งด้านบัญชีของประเทศในระยะยาว พร้อม! ผลักดันเข้าสู่ตลาดนักบัญชีอย่างมืออาชีพหวังให้ขับเคลื่อนสู่ตลาด AEC และสากล เบื้องต้นจัดแข่งขันตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี 

          นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจด้านบัญชีของไทยให้ได้มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้ทำบัญชีและสำนักงานบัญชีซึ่งเป็น       ผู้มีบทบาทสำคัญของธุรกิจทุกประเภท เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างนักบัญชีคุณภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการด้านบัญชีภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS: ASEAN Framework Agreement on Services) ซึ่งเป็นข้อตกลงในการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเข้าไปให้บริการด้านบัญชีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้สะดวกยิ่งขึ้น

            ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์ เพื่อปูพื้นฐาน ที่แข็งแกร่งด้านบัญชีแก่นักเรียน/นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีภายใต้โครงการ “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งนี้ การร่วมมือกันสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์เป็นการเตรียมความพร้อมให้เป็นนักบัญชี ที่มีคุณภาพสามารถเข้าสู่ตลาดนักบัญชีอย่างมืออาชีพ และคาดหวังให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจบัญชีไทยให้ขยายสู่ตลาดอาเซียนและตลาดสากลได้มากขึ้น

            นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการเช่น ความรู้เฉพาะด้านการบัญชี การสื่อสารที่ตรงประเด็น การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ รวมทั้ง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเกิดความโปร่งใสให้แก่ธุรกิจ ทั้งนี้ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านการบัญชีและด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาตั้งแต่วัยเยาว์จะช่วยขยายผลในการสร้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

            สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ชนะเลิศและได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีระดับปวส. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประกอบด้วย นางสาวปิยะลักษณ์ ฤทธิ์งาม นางสาวเบญจภรณ์ แซ่ลี้ และนายธนพร สุดจิตย์สมโภชน์

          ระดับปวช. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ ประกอบด้วย นายธรรมรัตน์ สิงห์ประสาท นางสาวกมลชนก หมัดเขียว และ นางสาวเตย ประดาจี

          นอกจากกรมฯ จะมีการพัฒนาและปั้นนักบัญชีคุณภาพรุ่นเยาว์ เพื่อเป็นนักบัญชีที่ดี และมีจริยธรรมในอนาคตแล้ว ยังมีโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ที่กรมฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษา 50 สถาบัน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบัญชีมืออาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษาสาขาการบัญชีเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชี ตลอดจนมีความพร้อมในการเป็นแรงงานคุณภาพสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆ ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย


Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021