​ดัชนี SMEs ธ.ค. 57 เพิ่มขึ้นทั้งภาพรวม-ภูมิภาค

by SME Thailand PR News 11 กพ. 2015
Share:


    ดัชนีฯ SMEs ธ.ค.2557 เพิ่มขึ้นทั้งภาพรวมและรายภูมิภาค ผลจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผนวกกับปัจจัยบวกทั้งค่าครองชีพ การส่งออก การท่องเที่ยว และการลงทุน ปรับตัวดีขึ้น ระดับราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สถานีบริการน้ำมัน บริการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชน ดัชนีเพิ่มสูงสุด ส่วนคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าแม้ค่าดัชนีจะลดลงแต่ผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจในระดับที่ดี

          รายงานข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือนธันวาคม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 พบว่า ดัชนี TSSI SMEs รวมภาคการค้าและบริการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 53.6 จากระดับ 45.7 (เพิ่มขึ้น 7.9) และเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยภาคค้าส่ง ภาคค้าปลีกและภาคบริการ ค่าดัชนีอยู่ที่ 49.1 54.2 และ 54.8 จากระดับ 47.7 44.1 และ 46.7 (เพิ่มขึ้น 1.4 10.1 และ 8.1) ตามลำดับ เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศและต่อธุรกิจตน ค่าดัชนีอยู่ที่ 69.4 และ 62.1 จากระดับ 47.8 และ 42.8 (เพิ่มขึ้น 21.6 และ 19.3)

          สาเหตุสำคัญมาจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน ได้สร้างความคึกคักทั้งในด้านการบริโภคในภาพรวม การขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้าเพื่อรองรับกับการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของประชาชน ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน 95 และดีเซล ลดลงลิตรละ 3.70 และ 2.50 บาท ส่งผลดีทั้งในด้านต้นทุนประกอบการรวมถึงค่าครองชีพของประชาชน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกมาจากการส่งออกในเดือน ธ.ค. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
          
    เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทกิจการ พบว่า ภาคค้าส่ง กิจการค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 50.2 จากระดับ 42.7 (เพิ่มขึ้น 7.5)ภาคค้าปลีก กิจการสถานีบริการน้ำมัน ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 63.2 จากระดับ 45.8 (เพิ่มขึ้น 17.4) ภาคบริการ กิจการด้านการขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 60.6 และ 60.0 จากระดับ 46.7 และ 46.2 (เพิ่มขึ้น 13.9 และ 13.8) ตามลำดับ

          ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้ารวมภาคการค้าและบริการ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 53.1 จากระดับ 58.5 (ลดลง 5.4) โดยภาคค้าส่ง ภาคค้าปลีกและภาคบริการ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 54.2 52.5 และ 53.3 จากระดับ 57.1 59.9 และ 57.6 (ลดลง 2.9 7.4 และ 4.3) ตามลำดับ เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศและต่อธุรกิจตน ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 61.4 และ 57.8 จากระดับ 81.0 และ 71.5 (ลดลง 19.6 และ 13.7) ผลจากระดับราคาสินค้าเกษตรสำคัญโดยเฉพาะข้าวและยางพารายังคงปรับตัวลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ขณะที่ราคาสินค้ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง และผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ

          ส่วนผลการสำรวจดัชนีรายภูมิภาคเดือน ธ.ค. เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย.2557 พบว่า ค่าดัชนีเกือบทุกภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 61.0 จากระดับ 45.8 (เพิ่มขึ้น 15.2) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าดัชนีอยู่ที่ 55.0 จากระดับ 42.4 (เพิ่มขึ้น 12.6) ภาคเหนือ ค่าดัชนีอยู่ที่ 61.3 จากระดับ 52.4 (เพิ่มขึ้น 8.9) กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าดัชนีอยู่ที่ 53.1 จากระดับ 45.5 (เพิ่มขึ้น 7.6) มีเพียงภาคใต้ที่ค่าดัชนีลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 42.5 จากระดับ 43.1 (ลดลง 0.6) ส่วนดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ทุกภูมิภาคมีค่าดัชนีปรับตัวลดลง 

          สำหรับดัชนี TSSI SMEs ประจำไตรมาสที่ 4/2557 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2557 พบว่า ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 47.6 จากระดับ 45.4 (เพิ่มขึ้น 2.2) โดยภาคค้าปลีกและภาคบริการ ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 47.3 และ 48.2 จากระดับ 45.3 และ 44.6 (เพิ่มขึ้น 2.0 และ 3.6) ตามลำดับ ส่วนภาคค้าส่ง ค่าดัชนีลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 46.7 จากระดับ 47.4 (ลดลง 0.7) ในส่วนความเชื่อมั่นต่อธุรกิจตนค่าดัชนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 47.7 จากระดับ 43.6 (เพิ่มขึ้น 4.1) ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจประเทศ ค่าดัชนีลดลงอยู่ที่ 44.0 จากระดับ 49.6 (ลดลง 5.6) เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีคาดการณ์ไตรมาสหน้าหรือไตรมาส 1/2558 พบว่า ลดลงอยู่ที่ 53.6 จากระดับ 57.8 ซึ่งเป็นการลดลงทุกภาคธุรกิจ

          อย่างไรก็ดีแม้ว่าค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าและคาดการณ์ไตรมาสหน้า จะปรับตัวลดลงทั้งภาพรวมและรายภูมิภาค แต่อยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 50 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศยังคงมีความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจในช่วง 3 เดือนข้างหน้าหรือไตรมาส 1/2558 ในระดับที่ดี


Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021