ทิศทาง SMEs ไทยเดือน ธ.ค. และรอบปี 2557 ดีขึ้น

by SME Thailand PR News 16 กพ. 2015
Share:

 
    สถานการณ์ SMEs ไทย เดือน ธ.ค. และรอบปี 2557 มีทิศทางดีขึ้น การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.85 และ 8.15 กลุ่มสหภาพยุโรปเป็นตลาดหลักที่ขยายตัวสูงสุด ผลจากการยกเลิก GSP และมาตรการ QE โดยมีน้ำตาลเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพสูงสุด เชื่อมั่นปี 2558 แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ปัจจัยบวกมาจากการเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของภาครัฐ-เอกชน และสถาบันการเงิน รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของสถานการณ์ท่องเที่ยว การบริโภค-การลงทุนภาคเอกชน และราคาน้ำมัน
 
    ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ สสว. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ SMEs ประจำเดือนธันวาคม และรอบปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.) พบว่า สถานการณ์โดยภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นนับตั้งแต่ช่วงปลายปีเป็นต้นมา เนื่องจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าสำคัญส่งผลให้การส่งออกสินค้าของ SMEs ไทย เพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น

    โดยเดือน  ธ.ค. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 2.84 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งปรับตัวลดลงต่อเนื่องผนวกกับการปรับโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมัน รวมถึงราคาพลังงานต่างๆ ลดลง ช่วยให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนดำเนินกิจการลดลง   

    ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของ SMEs ในปี 2558 จะขยายตัวต่อเนื่อง เห็นได้จากดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจของ SMEs (SMEs Leading Economic Index) ณ เดือน ธ.ค. อยู่ที่ระดับ 111.03 เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาร้อยละ 0.32 และเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ซึ่งปัจจัยบวกมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นต้นมา 

    นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม SMEs ของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน เช่น การส่งเสริมการลงทุน การสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน การสนับสนุนแหล่งเงินทุน SMEs ฯลฯ และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยแนวโน้มที่ดีขึ้นนี้สะท้อนได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตรถยนต์นั่งขนาด 1,501-1,800 CC รถปิคอัพ รวมถึงพาหนะเพื่อการพาณิชย์ และพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต

    สำหรับการค้าระหว่างประเทศของ SMEs พบว่า การส่งออกในเดือน ธ.ค. มีมูลค่า 154,983  ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่ก่อนร้อยละ 5.85 และหดตัวลงจากเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาร้อยละ 1.27 ขณะที่รอบปี 2557 การส่งออกมีมูลค่า 1,917,192 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.15 

    ตลาดหลักที่ SMEs ไทยส่งออกสินค้ามากที่สุดในรอบปี 2557 ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน มูลค่า 509,437 ล้านบาท รองลงมาคือ จีน มูลค่า 233,943 ล้านบาท กลุ่มสหภาพยุโรป มูลค่า 198,399 ล้านบาท ญี่ปุ่น มูลค่า 185,167 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา มูลค่า 149,634 ล้านบาท 

    ทั้งนี้ พบว่าการส่งออกไปทุกตลาดหลักขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 3.61-14.72 โดยมีกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นตลาดที่ขยายตัวสูงที่สุด ผลจากมีการเร่งนำเข้าสินค้าก่อนที่จะมีการยกเลิกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) กับไทยในปี 2558 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรป (มาตรการ QE) ด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในยูโรโซนขยายตัวดีขึ้น ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าของ SMEs ในระยะยาว

    สำหรับสินค้าที่มีการส่งออกสูงสุดในเดือน ธ.ค. และรอบปี 2557 ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ รองลงมาคือ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และยานยนต์และส่วนประกอบ โดยหมวดสินค้าสำคัญที่มีการขยายตัวสูงมากตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นมา คือ น้ำตาล ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98.1 ทั้งในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน ผลจากที่หลายประเทศหันมานำเข้าน้ำตาลจากไทยมากขึ้น ทดแทนผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่อย่างบราซิลซึ่งมีผลผลิตลดลง

    ส่วนการนำเข้าของ SMEs เดือน ธ.ค. มีมูลค่า 177,347 ล้านบาท หดตัวลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนและเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาร้อยละ 3.44 และ 13.06 ตามลำดับ ขณะที่รอบปี 2557 การนำเข้ามีมูลค่า 2,216,015 ล้านบาท หดตัวลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.26 

    ตลาดที่ SMEs นำเข้าสินค้าในรอบปี 2557 สูงสุด ได้แก่ จีน มูลค่า 618,034 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น มูลค่า 328,789 ล้านบาท กลุ่มประเทศอาเซียน มูลค่า 309,606 ล้านบาท กลุ่มสหภาพยุโรป มูลค่า 261,053 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา มูลค่า 144,478 ล้านบาท สินค้าที่ SMEs นำเข้าสูงสุดในเดือน ธ.ค. และรอบปี 2557 ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อัญมณีและเครื่องประดับ พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า ตามลำดับ

    ในด้านการจัดตั้งและยกเลิกกิจการเดือน ธ.ค. 2557 พบว่า กิจการที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่มีจำนวน 3,321 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14.28 แต่หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือน  พ.ย. ที่ผ่านมาร้อยละ 24.90 ซึ่งกิจการที่จัดตั้งใหม่มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 31,387 ล้านบาท หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาร้อยละ 7.17 และ 12.59  

    ส่วนในรอบปี 2557 มีกิจการจัดตั้งใหม่ 59,468 ราย หดตัวลงเมื่อเทียบกันปีก่อนร้อยละ 11.67  โดยทุนจดทะเบียนมีมูลค่า 281,123 ล้านบาท หดตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 25.78 ประเภทกิจการที่จัดตั้งใหม่สูงสุดในเดือน ธ.ค. ได้แก่ ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ผลิตไฟฟ้า และให้คำปรึกษาด้านการตลาด ตามลำดับ

    ส่วนการจดทะเบียนยกเลิกกิจการในเดือน ธ.ค. มีจำนวน 5,040 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.99 และ 142.19 โดยทุนจดทะเบียนของกิจการที่ยกเลิกมีมูลค่า 14,244 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาร้อยละ 6.05 และ 55.09 

    ส่วนในรอบปี 2557 มีกิจการที่ยกเลิกรวม 18,968 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.79 โดยทุนจดทะเบียนของกิจการที่ยกเลิก มูลค่า 75,977 ล้านบาท หดตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 23.05 ประเภทกิจการที่ยกเลิกมากที่สุดในเดือน ธ.ค. ได้แก่ ขายสลากกินแบ่ง ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพื่อพักอาศัย การให้คำปรึกษาด้านการจัดการ  และขายส่งเครื่องจักร ตามลำดับ
 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021