​เผย 5 อันดับธุรกิจที่จัดตั้งในเดือนมกราคม 2558

by SME Thailand PR News 17 กพ. 2015
Share:


    นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมกราคม 2558 โดยมี     ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,980  ราย เพิ่มขึ้น 2,659 ราย  คิดเป็น 80% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 3,321 ราย และเพิ่มขึ้น 663 ราย  คิดเป็น 12%  เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2557  ซึ่งมีจำนวน 5,317  ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนมกราคม 2558  มีจำนวน 1,380 ราย
    
    มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนมกราคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,620 ล้านบาท ลดลงจำนวน   12,767 ล้านบาท  คิดเป็น 41% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 31,387 ล้านบาท และลดลงจำนวน 11,020  ล้านบาท  คิดเป็น 37% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 29,640 ล้านบาท

    ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 640 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 365 ราย ธุรกิจทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี จำนวน 194 ราย ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 157 ราย และธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า 122 ราย

    ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 598,462 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 15.55 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 417,596 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,077 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,789 ราย

    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจดทะเบียนจัดตั้งในช่วงไตรมาส 1 ของปี  2558 จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนมกราคม 2558      มีจำนวนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธ.ค.57) คิดเป็น 80 % และสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.57) คิดเป็น  12%  ประกอบกับธุรกิจน่าจะได้รับผลดีจากแนวโน้มการเติบโตของ GDP ปี 2558  ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ  4 - 5 จากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งออกที่มีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลในการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการลงทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจดทะเบียนจัดตั้งโดยรวม

    สำหรับเรื่องที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัดตั้งแต่วันที่  2 มิถุนายน 2557 นั้น โดยในเดือนมกราคม 2558 มีการยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขต จำนวน 782 ราย จากการจดทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน 5,980 ราย หรือ คิดเป็น 13% โดยแบ่งออกเป็น

    - ส่วนกลาง 609 ราย  คิดเป็น 10% โดยสำนักงานในส่วนกลางที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ) จำนวน 146 ราย รองลงมา สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา)  จำนวน  105 ราย  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการ)  จำนวน 103 ราย

    - ส่วนภูมิภาค 173 ราย คิดเป็น 3%โดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุดคือ สพค.จังหวัดสมุทรสาคร และ สพค.ปทุมธานี จำนวน 16 ราย รองลงมา สพค.จังหวัดระยอง จำนวน 15 ราย

    นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้บริการโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลโดยสามารถค้นหาจากรายชื่อหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคล  รวมทั้งข่าวสาร  กิจกรรม โครงการต่างๆ และสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application : DBD e-Service) โดยระบบจะแสดงผลเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีสถิติผู้ใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 รวมทั้งสิ้น 295,941 ครั้ง โดยในเดือนมกราคม 2558  มีการเข้าใช้ระบบนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 18,320 ครั้ง คิดเป็น 7%

        อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงส่งเสริมให้มีการใช้ e-Commerce  เพื่อประกอบธุรกิจและขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกรมได้ออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 11,383 ราย 13,018 เว็บไซด์ 

     ประกอบด้วยนิติบุคคล 3,087 ราย คิดเป็น 27%  บุคคลธรรมดา 8,296 ราย    คิดเป็น 73% โดยธุรกิจที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุด ได้แก่  ธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำนวน 2,404 เว็บไซด์ คิดเป็น 19% ธุรกิจแฟชั่น/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ จำนวน 2,061 เว็บไซด์  คิดเป็น 16%  และธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ  จำนวน 1,431 เว็บไซด์  คิดเป็น 11%  ตามลำดับ  ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคมาใช้บริการ  นอกจากผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์แล้ว กรมยังได้หารือกับตลาดกลางออนไลน์ให้กำกับดูแลสมาชิกให้มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย  เพราะหากปฏิบัติไม่ถูกต้องจะมีโทษปรับ และอาจต้องพิจารณางดให้บริการเข้าขายสินค้าในตลาดกลางด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นการขยายตัวของการซื้อขายทางออนไลน์ของไทยให้เติบโตในอัตราก้าวกระโดดเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

        ท้ายนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเปิดตัวโครงการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการให้บริการในการรับงบการเงินเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th > เลือก “การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม  2558  เป็นต้นมา ซึ่งสถิติการใช้งานระบบจนถึงวันที่ 31 มกราคม  2558 มีผู้สมัครลงทะเบียน จำนวน 549 ราย มาแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ จำนวน     91 ราย และส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 1 ราย

    ในโอกาสนี้กรมฯ ยังเพิ่มทางเลือกในการขอหนังสือรับรองให้ผู้ประกอบธุรกิจโดยเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม  2558 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558           มีผู้มาใช้บริการ ทั้งสิ้น  53  คำขอ จำนวน  57 ฉบับ แบ่งเป็นส่วนกลาง 39  คำขอ  42  ฉบับ ส่วนภูมิภาค 14  คำขอ  15  ฉบับ


Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021