​กสอโชว์กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มภาค SMEs การผลิต

by smethailandclub 02 มีค. 2015
Share:


    กสอ.เผย "ค่านิยมอุตสาหกรรม" กลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมไทย สอดรับค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งในภาคการผลิต 

    นายมาณพ ชิวธนาสุนทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากหลักค่านิยม 12 ประการตามที่รัฐบาลกำหนดเพื่อต้องการส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนดีได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีในส่วนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมก็เช่นกัน 

    ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนในการที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในภาคการผลิต เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าต่าง ๆ โดยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ต่างชาติมั่นใจประเทศไทยคือ "ค่านิยมอุตสาหกรรม" ได้แก่ ค่านิยม "คุณภาพ" และค่านิยม "คุณธรรม" 

    เกี่ยวโยงตั้งแต่ระดับพนักงาน ระดับหัวหน้า จนถึงระดับผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนได้จาก คุณภาพการผลิต คุณภาพ พนักงาน คุณภาพโรงงาน และคุณภาพสินค้าและบริการ โดยปัจจุบันพบว่า สินค้าและภาคการผลิตไทยได้รับความนิยมจากบริษัทต่างชาติในการจ้างผลิตเนื่องด้วยความมั่นใจในคุณภาพและความเชื่อใจใน "คนไทย" เห็นได้จากตราสินค้า "Made in Thailand" นั้นได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก 

    รวมถึงอุตสาหกรรมประเภทรับจ้างผลิตหรือ OEM ที่ปัจจุบันโรงงานรับจ้างผลิต (OEM) ในประเทศไทย มีทั้งสิ้นกว่า 50,000 โรงงานที่รับจ้างผลิต โดยมากกว่าร้อยละ 70-80 เป็นกลุ่มสิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น (ที่มาข้อมูล : www.ThaiOEM.com)

    นายมาณพกล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้สามารถพัฒนารูปแบบการผลิตควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล ผ่านการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพอย่างครบวงจร ผ่านโครงการต่างๆกว่า 50 โครงการ อาทิ โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ LEAN โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) 

    โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ (CF) โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM) โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) 

    โดยผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ นั้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เช่น การลดต้นทุนการผลิต ลดของเสีย ลดเวลาการผลิต ลดการใช้พลังงาน มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ ตลอดจนการแนะนำการวางแผนระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน การจัดการการเงินที่มีคุณภาพรวมถึงผู้ประกอบการได้เรียนรู้ หลักสูตรที่สอดแทรกหลักธรรมาภิบาลในอุตสาหกรรม อาทิ 

    1.หลักการมีส่วนร่วมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบจากต่างธุรกิจได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งสามารถขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจให้ก้าวไกลต่อยอดสู่การรวมกลุ่มธุรกิจ (Cluster) 

    2. หลักความคุ้มค่าซึ่งสอดแทรกเนื้อหาผ่านโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ LEAN ที่จะสอนให้ผู้ประกอบการลดความสูญเปล่าให้เกิดขึ้นในกิจการ ทั้งนี้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการของกสอ.จะต้องได้รับการพัฒนาจนสามารถได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งมาตรฐาน เช่น ISO, HACCP, GMP, มอก., มรท.,BCM เป็นต้น 

    อย่างไรก็ตามสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา มีจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจนสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นจำนวน 549 กิจการ หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.52 คิดเป็นมูลค่า 1.51 พันล้านบาท

    สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการผ่านโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4426-7 และติดตามข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ได้ที่  www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr  หรือ Twitter : DIPThailand 
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021