​กรมพัฒน์ฯจัดโครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

by SME Thailand PR News 12 มีค. 2015
Share:

 
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด และบ้านจัดสรร สร้างเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินที่มีคุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากลประเภทบริหารจัดการอาคารชุดบ้านจัดสรรและอาคารสำนักงานเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเครื่องมือในการ    ตรวจประเมินคุณภาพธุรกิจด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจต่อไป

    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการที่พักอาศัยที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ในขณะเดียวกันมักจะมีข้อร้องเรียนจากผู้ซื้อหรือผู้อยู่อาศัยว่าการบริหารจัดการของผู้จัดการหรือนิติบุคคลแต่ละโครงการยังขาดความโปร่งใส ไม่ซื่อสัตย์ และเอารัดเอาเปรียบลูกบ้าน ทำให้กรมฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะประเภทอาคารชุดและบ้านจัดสรรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดทำโครงการ “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (ประเภทบริหารจัดการอาคารชุด บ้านจัดสรร  และอาคารสำนักงาน)”  ปีงบประมาณ 2558 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยนำเกณฑ์มาตรฐานที่กรมฯ จะกำหนดขึ้นไปเป็นพื้นฐานและกำหนดทิศทางในการสร้าง หรือปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและจุดอ่อนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม        ซึ่งเมื่อปรับตัวให้มีคุณภาพจนสามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานแล้ว จะเป็นตัวผลักให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชนมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและลดความขัดแย้งกับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

    สำหรับกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เคล็ดลับพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สินสู่  AEC  ด้วยมาตรฐานคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 16,  18 และ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องม่วงมงคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ

    เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเรียนรู้แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  และการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง การใช้เครื่องมือรูปแบบธุรกิจ BMC (Business Model Canvas) และเครื่องมือมาตรฐานคุณภาพ New QCรวมทั้งแนวทางการปรับตัวธุรกิจ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

    ภายหลังจากสัมมนา กรมฯ จะทำการคัดเลือกสถานประกอบการ 50 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน เพื่อเข้ารับการปรึกษาในเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญก่อนพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ณ สถานประกอบการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจะได้รับวุฒิบัตร พร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของกรมฯ ต่อไป  นอกจากนี้  จะช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจที่กรมฯ      ให้การส่งเสริมเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น อันจะทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น

    ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่           กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 5954 หรือ e-mail: bizservicedbd@gmail.com
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020