​กรมพัฒน์ฯเดินหน้ายกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย

by SME Thailand PR News 16 มีค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISOเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยอย่างยั่งยืน ให้พร้อมแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558
    
    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมฯให้ความสำคัญแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นธุรกิจหนึ่งในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน หรือ AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service) ที่ผู้ประกอบธุรกิจประเทศในอาเซียนสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้ร้อยละ 70  ตั้งแต่ปี  2556 ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยต้องเร่งมุ่งพัฒนาองค์กรและยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน ISOเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    กรมฯ ให้ความสำคัญและผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISOเพื่อต้องการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่รวมทั้งกรมฯมีแผนที่จะประสานแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISO จากกรมฯให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

    ทั้งนี้การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจฯ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และความเข้มแข็งทางธุรกิจที่ดี

    นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเชิงนโยบายการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยให้เป็นวาระสำคัญของชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDPให้ต่ำกว่าร้อยละ 15 เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นร้อยละ 5 ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มขึ้น

    ร้อยละ 15 และ 30 ทั้งนี้ กรมฯได้กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ2)การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 3) การให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ และ 4) การตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISOจากกรมฯจำนวน 394 ราย


Share:

Related Articles

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021

​dtac business จับมือ Google Cloud ช่วย SME ไทยในช่วงล็อคดาวน์และ WFH

dtac business ยกระดับ SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ดีแทคนำเสนอโซลูชันการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพก..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021

​เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการจั..

by SME Thailand.| 15 กย. 2021