​กรมพัฒน์ฯเดินหน้ายกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย

by SME Thailand PR News 16 มีค. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISOเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พร้อมผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยอย่างยั่งยืน ให้พร้อมแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี 2558
    
    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า กรมฯให้ความสำคัญแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นธุรกิจหนึ่งในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน หรือ AFAS (ASEAN Framework Agreement on Service) ที่ผู้ประกอบธุรกิจประเทศในอาเซียนสามารถถือหุ้นในประเทศสมาชิกได้ร้อยละ 70  ตั้งแต่ปี  2556 ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยต้องเร่งมุ่งพัฒนาองค์กรและยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน ISOเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    กรมฯ ให้ความสำคัญและผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISOเพื่อต้องการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่รวมทั้งกรมฯมีแผนที่จะประสานแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISO จากกรมฯให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

    ทั้งนี้การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจฯ มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และความเข้มแข็งทางธุรกิจที่ดี

    นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเชิงนโยบายการพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยให้เป็นวาระสำคัญของชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDPให้ต่ำกว่าร้อยละ 15 เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นร้อยละ 5 ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มขึ้น

    ร้อยละ 15 และ 30 ทั้งนี้ กรมฯได้กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ2)การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ 3) การให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ และ 4) การตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐาน ISOจากกรมฯจำนวน 394 ราย


Share:

Related Articles

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​อีซูซุดึง 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนภาพลักษณ์ความสำเร็จที่เหนือกว่าในแบบ “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์”

อีซูซุเดินหน้ารุกตลาด ขยายกลุ่มเป้าหมาย “ออลนิว อีซูซุมิว-เอ็กซ์” ด้วยการจับมือ 3 คนดังจาก 3 วงการร่วมสะท้อนความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง ตอกย้ำนิยาม..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021