กรมพัฒน์ฯ จัด Biz networking สร้างต้นแบบเครือข่าย SMEs ไทย

by SME Thailand PR News 17 มีค. 2015
Share:               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกระบวนทัพ SMEs ทั่วไทยเดินหน้าเสริมฐานความแข็งแกร่ง พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ (Biz Networking) หล่อหลอมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน นำไปสู่การสร้างคู่มือการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานทัดเทียมกันทั้งประเทศ

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายกระชับมิตร”  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่า กรมฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีต่างๆ มาโดยตลอด รวมทั้งได้มีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการค้า เทคนิคในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมตัวกัน เป็นเครือข่ายธุรกิจภายใต้ชื่อ Biz Club เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจในแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบันมีเครือข่ายธุรกิจ   ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมฯ จำนวน 36 แห่ง แบ่งเป็นส่วนภูมิภาค 35 แห่ง และส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 1 แห่ง

               สำหรับกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ Biz Networking มุ่งหวังเพื่อสร้างต้นแบบเครือข่ายธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency Networking) โดยมีต้นแบบมาจากสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ในส่วนกลางจำนวน 100 ราย ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 เดือน จากนั้นกรมฯ จะรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับนำมาเผยแพร่ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางในรูปแบบ “คู่มือการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Networking)” เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน     มีสมาชิกเข้าร่วมในเครือข่ายแล้วกว่า 6,000 ราย

               การสร้างเครือข่ายธุรกิจ Biz Networking ในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำธุรกิจมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีกิจกรรมจำลองเพื่อให้สมาชิกเกิดแนวคิด และเตรียมความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และโอกาสของการเข้าร่วมเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจต้นแบบด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เครือข่ายธุรกิจในแต่ละพื้นที่ได้    ต่อยอดพัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจอย่างมีระบบ มีแบบแผนมุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน ประกอบกับสร้างมาตรฐานให้เกิดเป็นภาพเดียวกันทั่วทั้งประเทศ โดยผลลัพธ์ที่จะได้จากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจที่เข้มแข็งในเวลาอันรวดเร็วตามมา

               อย่างไรก็ดี ขอฝากให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง และมีความพร้อมที่จะยืนมือสอดรับเพื่อประสานการทำงานไปด้วยกันกับการดำเนินงานของกรมฯ ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจ สู่มาตรฐานร่วมกัน และสำหรับในอนาคตกรมฯ ได้วางแผนต่อยอดกิจกรรมในการคัดเลือกเครือข่ายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Best practice อันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้ต่อไป
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021