​พาณิชย์เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่รับมือกฎหมายหลักประกันธุรกิจ

by SME Thailand PR News 23 มีค. 2015
Share:
 
 


    กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)    จัดสัมมนา “เตรียมพร้อม...รองรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คาดหวังให้มีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริงเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

    พลเอก ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิด   การสัมมนา “เตรียมพร้อม...รองรับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ว่า รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจขึ้น เพื่อลดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยต้องการให้ไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการค้า การลงทุน หวังดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาล 

    ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้การนำทรัพย์สินมาใช้เป็นหลักประกันชำระหนี้ได้ 2 ลักษณะ คือ การจำนอง และการจำนำ โดยการจำนองจำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนบางประเภทไปตราไว้เพื่อประกันการชำระหนี้  ส่วนการจำนำต้องส่งมอบสินทรัพย์นั้นให้แก่ผู้รับจำนำอีกด้วย  ซึ่งนับเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ประกอบการไม่สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในกิจการไปใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ 

    เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ประกอบการ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา และหากต้องส่งมอบทรัพย์สินเหล่านี้ให้แก่ผู้รับจำนำแล้ว ผู้ประกอบการอาจไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ข้อจำกัดเหล่านี้จึงเป็นการปิดกั้นโอกาสทางธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และหันไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ สุดท้ายต้องหันไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ สร้างปัญหาให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน และก่อให้เกิดปัญหาในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

    “ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจของไทยตามตัวชี้วัดด้านการให้สินเชื่อของธนาคารโลก (Doing Business) ซึ่งนอกจากจะช่วย    ลดข้อจำกัดบางประการข้างต้นแล้ว ยังมีการกำหนดกระบวนการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรม ช่วยลดภาระของศาลและพนักงานในกระบวนการบังคับคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น    เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ”

    ตามร่างกฎหมายกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำหน้าที่รับจดแจ้ง แก้ไขรายการจดทะเบียน และยกเลิกการจดแจ้งสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รวมทั้งต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจดแจ้งหลักประกันทางธุรกิจ  และข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้บังคับหลักประกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความพร้อมก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้จริง


Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021