​กรมพัฒน์ฯ สบช่องเปิด AEC เร่งดันธุรกิจบริการสุขภาพ

by SME Thailand PR News 27 มีค. 2015
Share:


 
            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาศัยโอกาสเปิดเสรีทางการค้า AEC เตรียมผลักดันธุรกิจบริการสุขภาพของไทยสู่ตำแหน่งฮับอาเซียน เน้นใช้จุดแข็งหัวใจบริการที่เป็นเลิศของไทยเป็นจุดขายหลัก พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากลเสริมความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของธุรกิจล่าสุดจับมือ ม.มหิดล ปั้นผู้ประกอบการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสู่ตลาดบริการ

               นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 โดยกรมฯ ได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจบริการสุขภาพของไทย (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปาและนวดเพื่อสุขภาพ) มาตลอด โดยเน้นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเป็นหลัก และได้ทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานฯ คุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจบริการเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และเพื่อใช้กำหนดทิศทางในการปรับปรุงคุณภาพธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและจุดอ่อนของธุรกิจได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนงาน และการบริการใหม่ๆ ของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

    “คนไทยมีจุดแข็งเรื่องหัวใจการบริการที่เป็นเลิศดังนั้นจึงควรใช้จุดแข็งดังกล่าวเข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจบริการสุขภาพของไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพของอาเซียน พร้อมทั้งทำการยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจในส่วนของการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานไปพร้อมๆ กัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และผู้ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในอนาคตทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพของไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

               ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพในเชิงลึกแก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพของไทย เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานฯ 

    รวมถึงให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา/อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะถึงแนวทางการแก้ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจบริการสุขภาพโดยเฉพาะนอกจากนี้ ยังได้ทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ มุมมองในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการบริการสุขภาพของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดระดับประเทศและตลาดสากล 

    ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถานประกอบการ รวมทั้ง มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานธุรกิจบริการสุขภาพที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนอกจากนี้ กรมฯ ยังพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานสถาบันการเงินแก่ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกรมฯ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

               กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพของไทย (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ จำนวน 179 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 32 ราย และธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ 
147 ราย
Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021