​กสอ.ดัน 3 นโยบายเร่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทย

by SME Thailand PR News 04 เมย. 2015
Share:


    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี เผยกลยุทธ์การพัฒนา SMEs ไทยด้วยแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรองรับฐานผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคนทั่วอาเซียน

    นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงเวลานี้ คือ การเพิ่มศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแข็งแกร่งในปี 2558 นี้ โดยจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้นในระดับอาเซียนที่ผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคนหรือ 3,000ล้านคน เมื่อขยายฐานสู่ประเทศกลุ่มอาเซียน +6

    กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีนโยบายหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม SMEs วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิมให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้เติบโตและเข้มแข็งโดยปีนี้ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 1,890 ราย 

    ส่วนของผู้ประกอบการเดิมนั้นก็มีโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ AEC เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการตั้งรับและรุกได้อย่างยั่งยืนเมื่อเปิด AEC โดยในปี 2558 มีเป้าหมายดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพตัวผู้ประกอบการ 3,500 คน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น‘นวัตกรรม’ และ ‘ความคิดสร้างสรรค์’เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ ความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์รวมถึงการสร้างจุดเด่นของสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยปีนี้ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 300 ผลิตภัณฑ์

    ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยแนวคิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ใน 3 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมการบริหารจัดการผ่านโครงการต่าง ๆ 

    อาทิ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตโครงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นต้น โดยบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ก่อนถ่ายทอดไปในรูปแบบโมเดล และต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผู้บริโภคพึงพอใจ เพื่อพัฒนาผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมนำไปสู่การยกระดับสินค้าของไทยให้สามารถแข่งขันได้ตลาดโลก

    อีกทั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังมีโครงการต่าง ๆ อีกมากกว่า 70 โครงการ/กิจกรรม ที่สอดแทรกแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ฉีกหนีคู่แข่งทางการค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนสืบไป

    สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4426-7 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr


Share:

Related Articles

​วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ ตั้งเป้าลดนำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน สู่การคว้าโอกาสในตลาดอีคอมเมิร์ซที่โตสวนกระแสปี 2021

ธุรกิจที่มาแรงจนสามารถโตแบบก้าวกระโดดสวนกระแสเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เข้ามาตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ (Ne..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021

​ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering ..

by SME Thailand.| 21 มิย. 2021