​กรมพัตน์โชว์ตัวเลขจดทะเบียนธุรกิจมีนาคม 2558

by SME Thailand PR News 10 เมย. 2015
Share:


    นางอภิรดี  ตันตราภรณ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้มอบหมายให้นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนมีนาคม 2558  โดยมีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,698  ราย  เพิ่มขึ้น 67 ราย  คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งมีจำนวน 5,631 ราย และเพิ่มขึ้น 450 ราย  คิดเป็น 9%  เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2557  ซึ่งมีจำนวน  5,248  ราย  สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนมีนาคม 2558   มีจำนวน 1,181 ราย

    มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในมีนาคม 2558   มีจำนวนทั้งสิ้น 16,092  ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน   1,277 ล้านบาท คิดเป็น 9% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ซึ่งมีจำนวน 14,815 ล้านบาท และ เพิ่มขึ้น  จำนวน  676  ล้านบาท  คิดเป็น  4%  เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม  2557  ซึ่งมีจำนวน 15,416 ล้านบาท

    ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป  จำนวน  647 ราย  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 293 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 140 ราย ธุรกิจผลิตไฟฟ้า  จำนวน 126 ราย และธุรกิจการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี 125 ราย

    ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 607,433  ราย  มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น  15.67  ล้านล้านบาท  แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 425,250 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,085 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  181,098  ราย

    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าแนวโน้มการจดทะเบียน ปี 2558 เป็นไปตามการคาดการณ์ที่ตั้งไว้จำนวน 60,000 - 65,000 ราย ซึ่งสูงกว่าปี  2557 โดยการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ในไตรมาส 1/2558  (ม.ค.-มี.ค.) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 17,309 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2557 (ต.ค.-ธ.ค.) 32% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส  1/2557 (ม.ค.-มี.ค.) 12 % สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในไตรมาส 1/2558 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เติบโตสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.3% ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลในการลงทุนโครงการต่างๆ เช่นโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลในการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการลงทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ราคาสินค้าเกษตร    การส่งออกการบริโภคภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนการจดทะเบียนโดยรวม

    สำหรับเรื่องที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัด  ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้น พบว่า ในเดือนมีนาคม 2558  มีการยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขต จำนวน  883  ราย จากการจดทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน  5,698  ราย หรือ คิดเป็น 15%   โดยแบ่งออกเป็น

    - ส่วนกลาง 648 ราย  คิดเป็น 11%  โดยสำนักงานในส่วนกลางที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ) จำนวน 150 ราย รองลงมา สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต  5  (บางนา) จำนวน  115 ราย  และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) จำนวน 90 ราย

    - ส่วนภูมิภาค 235 ราย คิดเป็น 4% โดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด คือ สพค.ชลบุรี  สพค.สมุทรสาคร จำนวนละ 30 ราย รองลงมา สพค.จังหวัดปทุมธานี จำนวน 22 รายและ สพค.จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18  ราย

    Share:

Related Articles

​GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโล..

by SME Startup| 03 สค. 2021

​ไขความลับ...3 SMEเติบโตอย่างยั่งยืนในร้านเซเว่นฯ

เรื่องราวและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดของ 3 SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

by SME Thailand.| 02 สค. 2021

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021