พาณิชย์หารือเอกชนผนึกกำลังหาช่องช่วย SMEs ทุนน้อย

by smethailandclub 14 เมย. 2015
Share:
 

    กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญภาคเอกชน 5 องค์กร ร่วมหารือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทยให้เป็นรูปธรรม

    เบื้องต้นเตรียมเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจที่ต่างมีอยู่ในมือ เพื่อสร้างคลังข้อมูลผู้ประกอบการไทยอย่างจริงจัง  ก่อนร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้ภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

     นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 10 เมษายน  ได้เชิญผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทยและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  มาร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ไทย แบบบูรณาการอย่างจริงจัง  เนื่องจากปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างมีข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในมือ ต่างคนต่างทำงาน  ขาดการบูรณาการและพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การช่วยเหลือส่งเสริมเป็นไปแบบไม่ยั่งยืน     ขาดความต่อเนื่อง การหารือในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน  ลดช่องว่างระหว่างกันลง โดยในเบื้องต้นจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจ SMEs ที่ต่างคนต่างมีอยู่ ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ  หลังจากนั้นจะสร้างองค์ความรู้แบบเชิงลึกในลักษณะพี่สอนน้อง  โดยให้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพสูงกว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ให้สามารถพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆ กัน  และจะสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ไทย    มีสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล  มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี สามารถประหยัดต้นทุน สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอย่างเข้มแข็ง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

    “การหารือในครั้งนี้ มีเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ในเชิงบูรณาการ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มากขึ้น สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย แบบ Coaching เชิงลึก พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย พัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดโดยเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นช่องทางการตลาด เช่น e-Commerce เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและความต่อเนื่องของธุรกิจตลอดโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนส่งเสริมให้มีโอกาสระดมทุนแบบ Crowdfunding ของ ก.ล.ต. เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีปัญหาด้านเงินทุน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น”

    นอกจากนี้ ยังเล็งหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็ก พร้อมสร้างModel ธุรกิจต้นแบบของ SMEs ไทย โดยเริ่มจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกก่อน และจะขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021