กรมพัฒนาธุรกิจล่องใต้เสริมภูมิเอสเอ็มอี

by System 31 มค. 2012
Share:

      นายอิทธิพล  ช้างหลำ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ด้านการเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้บริการของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนองค์ประกอบทางการค้าให้ง่าย รวดเร็ว และประหยัด  ตลอดถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในการแข่งขันในเวทีระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งในการกำกับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาลถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

     โดยปัจจุบันมีนิติบุคคลจดทะเบียน(พ.ศ.2455-  2554)จัดตั้งจำนวน 1,045,946  ราย เป็นนิติบุคคลที่คงอยู่จำนวน 507,375  ราย  มีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน 2,881  ราย และมีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในปี 2554  จำนวน 55,403 ราย  ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการ  ด้วยการการส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 9 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 


     “ในปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย  ดังนั้น กรมฯ จึงมีภารกิจและบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ  โดยการกำกับดูแลนั้น  เป็นภารกิจเชิงรุกที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการแนะนำและป้องกันให้ผู้ประกอบการตระหนัก   และให้ความสำคัญในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งมีการผลักดัน  ให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ”

ที่ผ่านมาในด้านการกำกับดูแลตรวจสอบจะพบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องหลายประการอาจเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ดังนั้น  จึงได้จัดอบรมอบรม เรื่อง “ พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล" ขึ้นที่ จ.ภูเก็ต   ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ  พร้อมทั้งซักถามปัญหาต่างๆ กับเจ้าหน้าที่โดยตรง อีกทั้งจะได้ทราบถึงการปรับปรุงกฎหมายของกรมฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจ   เช่น กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนเป็นไปโดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส    ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลและคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
 
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021