​ธปท.เชิญผู้ประกอบการนาโนไฟแนนซ์รับทราบนโยบาย

by SME Thailand PR News 14 พค. 2015
Share:


     ธปท. เชิญผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ผ่านเกณฑ์  5 ราย รับทราบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล

    นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด และบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

    ในวันนี้ ธปท. จึงได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมาเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล ซึ่งการประชุมร่วมกัน ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติ ตลอดจนช่องทางในการติดต่อประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

    1. การเปิดดำเนินการ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดดำเนินธุรกิจภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต และแจ้งการเริ่มประกอบธุรกิจให้ ธปท. ทราบก่อนวันเปิดดำเนินการ และต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 7 เท่าตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

    2. การให้สินเชื่อแก่ผู้ที่สนใจ : ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีหลักประกันเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มลูกค้าตามนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย

    3. การจัดหาเงินทุน : ห้ามผู้ประกอบธุรกิจรับเงินฝากหรือจัดหาเงินทุนจากประชาชน เว้นแต่การออกตั๋วเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นกู้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น

    4. การจัดทำรายงานส่งทางการ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทารายงานยอดสินเชื่อคงค้างเป็นรายเดือน นับแต่เดือนที่เปิดดาเนินการ ส่งให้ ธปท. และกระทรวงการคลังทราบภายในวันที่ 21 ของเดือนถัดไป

    5. ประเด็นอื่น ๆ : ผู้ประกอบธุรกิจต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียน การติดตามทวงถามหนี้ที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ที่ต้องเข้าใจง่าย ชัดเจน ครบถ้วน

    นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ชี้แจงผู้ประกอบธุรกิจว่า เมื่อดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่งแล้ว ธปท. อาจพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจเข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (NCB) ต่อไป
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020