​ครม.ไฟเขียวสร้างศูนย์ขนส่ง จ.นครพนมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

by SME Thailand PR News 29 พค. 2015
Share:


ครม.ไฟเขียว 1,111 ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม กว่า 600 ไร่ รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมคมนาคมระบบราง กระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน

    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด เห็นชอบใน "หลักการ" ให้กรมขนส่งทางบกดำเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม วงเงิน 1,111.225 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

    โดยให้มีการจัดทำรายละเอียดของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำกลับมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

    "แรกทีเดียวเป็นการเสนอให้โครงการก่อสร้างโดยรัฐทั้งหมด และให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานเพื่อดำเนินบริหารจัดการ หาเครื่องมืออุปกรณ์ยกขน และบำรุงรักษาตลอดอายุสัมปทาน 10 ปี วงเงินประมาณ 177 ล้านบาท ซึ่งท่านนายกฯเห็นว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูง หากเป็นไปได้อยากให้เอกชนมาร่วมลงทุนตั้งแต่ต้น เพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายบางส่วน

    ที่ประชุมมีมติรับหลักการและให้กลับไปจัดทำรายละเอียดสัดส่วนการลงทุน และผลตอบแทนการลงทุนให้ชัดเจน และให้เป็นไปตามกรอบของพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อนำเสนอครม.อีกครั้ง"

    สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย 1. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า รองรับกิจกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวทางถนนสาย R12 ไปยังสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม และภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม)  

    2. เป็นศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) สามารถดำเนินพิธีการที่เกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกได้ในจุดเดียว 

    3. เพื่อเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อระบบการขนส่งจากถนนไปสู่ระบบรางในอนาคต และ 

    4. เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนมในอนาคต

    โดยพื้นที่ก่อสร้างอยู่บริเวณด้านใต้ประชิดด่านพรมแดนไทย-ลาวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 (นครพนม) ได้มีการจัดวางผังการใช้ประโยชน์ จำแนกตามพื้นที่กิจกรรมหลัก 5 ส่วน เนื้อที่รวม 606 ไร่ ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ศูนย์การขนส่งสินค้าเนื้อที่ 174 ไร่ 
ส่วนที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสาร เนื้อที่ 53 ไร่ 
ส่วนที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าผ่านแดนของพาณิชย์ จ.นครพนม เนื้อที่ 35 ไร่ และพื้นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เนื้อที่ 65 ไร่ 
ส่วนที่ 4 พื้นที่เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสู่ระบบราง เนื้อที่ 194 ไร่ และส่วนที่ 5 ศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เนื้อที่ 85 ไร่

    "โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนนี้ ถือเป็นโครงการที่กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.นครพนม และใกล้เคียง รวมถึงสอดคล้องกับแนวนโยบายหลักในการผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มมูลค่าการค้าลงทุนในพื้นที่ชายแดนได้มากขึ้นในอนาคต"

    ทั้งนี้ คาดการณ์ปริมาณขนส่งสินค้าผ่านศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ที่จะเข้ามาใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ของศูนย์การขนส่งชายแดน แบ่งเป็นกลุ่มสินค้านำเข้าที่มีศักยภาพ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าทั่วไป อาทิ สินค้าแฟชั่น อุปโภคบริโภค  กลุ่มสินค้าไม้ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยในปี 2565 จะมีปริมาณนำเข้า 3.27 แสนตัน เพิ่มขึ้นเป็น 3.76 แสนตัน ในปี 2570 ถึงปี 2580 เพิ่มขึ้นเป็น 4.76 แสนตัน

    และกลุ่มสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้าพลังงาน และกลุ่มสินค้ากสิกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร คาดการณ์ในปี 2565 จะมีปริมาณส่งออก 5.55 แสนตัน เพิ่มขึ้นเป็น 7.34 แสนตัน ในปี 2570 ถึงปี 2580 เพิ่มขึ้นเป็น 1.112 ล้านตัน 

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1432783427
Share:

Related Articles

​ปั้นร้านโชห่วยให้เป็น S-M-A-R-T โชห่วย มิตรแท้ชุมชน โมเดลฝ่าวิกฤต โชห่วยไทยในแบบฉบับแม็คโคร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ฉายภาพภูมิทัศน์ของ “โชห่วยไทย” ที่เปลี่ยนไปและต้องปรับตัวให้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน มีความ S-M-A-R-T และต้องเป็น “มิตร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​สสว.ผนึกISMED ช่วยเอสเอ็มอีไทยบุกนอก

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งปร..

by SME Thailand.| 18 มิย. 2021

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021