​กรมการท่องเที่ยวเปิดกลยุทธ์แปลงทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย

by SME Thailand PR News 29 พค. 2015
Share:        กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งสร้างศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้ชุมชนใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ช่วยสร้างกลยุทธ์ในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีจุดขายที่แตกต่าง ไม่มีใครเลียนแบบได้  นำไปสู่การเติบโตของชุมชนท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและยั่งยืน

    นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างจุดขายให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต่าง ๆ ได้ แต่ชุมชนอาจจะยังไม่รู้วิธีการว่าจะนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างไร  จึงได้เร่งดำเนินการ “โครงการพัฒนาสินค้าและบริการต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ใน 12 เมือง ต้องห้าม..พลาด ให้เป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการที่จะนำต้องห้าม..พลาด ให้เป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการที่จะนำทุนทางวัฒนธรรม ทั้งในเชิงศิลปะ ประวัติศาสตร์ อาหาร การแต่งกาย การแสดงพื้นบ้าน มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว  

    “ถ้าชุมชนใดมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ก็นำเรื่องราวตรงนี้มาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว พานักท่องเที่ยวไปดูวิถีชุมชน ไปดูวัดหรือโบราณสถานที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  ไปชิมอาหารพื้นถิ่น หากเป็นชุมชนที่มีฝีมือในการทอผ้าหรือจักสานอันเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดก็จะเข้าไปแนะนำให้ชุมชนนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของตลาด แนะนำการออกแบบแพ็คเกจสินค้าให้ดูทันสมัย น่าสนใจ เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้จะเป็นการสร้างชุมชนท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้า บริการ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาของตนเอง ซึ่งใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้ ”

    สำหรับวิธีดำเนินการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในอันที่จะค้นหาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และนำไปแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการที่มีมูลค่า สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่าง หรือสร้าง story ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของท้องถิ่น ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรร ประเพณี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นการสร้างจุดขาย และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อาทิ นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  นางสุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่มท่องเที่ยว บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาสินค้าและบริการหลากหลายสาขา ลงไปให้ความรู้และคำแนะนำแก่ตัวแทนชุมชน  

    ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของกรมการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองได้ จะส่งผลให้ชุมชนท่องเที่ยวในทุกพื้นที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021