​กสอ. เดินหน้ายุทธศาสตร์ฮาลาลดันไทยติด 1 ใน 5 ของโลก

by SME Thailand PR News 03 มิย. 2015
Share:    กสอ.เดินหน้าพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล ยกระดับศักยภาพให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกได้ ภายใน 5 ปี 

    นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบใน“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล พ.ศ. 2559-2563” พร้อมแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

    ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยทั้งภาคการผลิตและภาคบริการในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลที่สำคัญ ระดับ 1 ใน 5 ของโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยตลาดฮาลาลโลกถือเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก เนื่องจากจำนวนประชากรมุสลิมที่มีอยู่ถึงกว่า 1,700 ล้านคนในปัจจุบัน

    นายจักรมณฑ์ กล่าวต่อว่า โดยยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปีดังกล่าวจัดทำขึ้นภายใต้การกำกับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าฮาลาลแห่งชาติที่มีหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

    โดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางศาสนา และสถาบันการศึกษา อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฯลฯ  และ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยที่มีการกำหนดทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นทางการจากรัฐบาล 

    ทั้งนี้ เพื่อขยายส่วนแบ่งของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกโดยเฉพาะทางด้านอาหารในกลุ่มประเทศ OIC ซึ่งในปี 2556 มีมูลค่าถึง 164,368 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังภูมิภาคนั้นเพียง 5,112.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

    ด้าน นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล พ.ศ. 2559-2563 ว่า ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการสรรค์สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลไทยให้มีมาตรฐานชั้นนำในตลาดฮาลาลโลก ภายใต้หลักการศาสนารับรองวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ 

    สำหรับแผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ในภาพรวมจะให้ความสำคัญกับหลักการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้มีการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่นำเสนอโครงการเป็นหลัก จำนวนโครงการตลอดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 7,903.671 ล้านบาท

    นายอาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงผลประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาลด้านต่าง ๆ จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลอันดับ 1 ใน 5 ของโลก (จากปัจจุบันเป็นลำดับที่ 13) 

    ประเทศไทยได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการฮาลาลในกลุ่มอาเซียนมีจำนวนสถานประกอบการได้รับรองฮาลาลไม่ต่ำกว่า 2,500 กิจการใน 5 ปี  ผู้ประกอบการฮาลาลอื่น (ไม่รวมอาหาร) รวมทั้งบริการฮาลาล มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ใน 5 ปี  การตรวจรับรองฮาลาลแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน (จากเดิม 3 – 4 เดือน) 

    ทั้งยังมีนักวิทยาศาสตร์และผู้ตรวจประเมินฮาลาลได้รับการพัฒนา 2,750 คน มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่ต่ำกว่า 25 กลุ่มสินค้าใน 5 ปี (1 กลุ่ม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ย่อย 5 – 10 รายการ) มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 250 ชิ้นงานใน 5 ปี เครื่องหมายมาตรฐานฮาลาลของไทย (Thailand Diamond Halal) ได้รับการยอมรับในระดับสากล เป็นต้น 
    โดยมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานฯ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ในงบประมาณปี 2559 กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน 403.8 ล้านบาท โดยในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับจัดสรร189.93 ล้านบาท แยกเป็นงบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 60.93 ล้านบาทและงบของสถาบันอาหาร จำนวน 129 ล้านบาท

    สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลและประชาชนทั่วไป ที่สนใจพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมโครงการต่างๆภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4426-7 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.prShare:

Related Articles

​Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาดครอบครัวยุคใหม่

Bebesup ทิชชู่เปียกรักษ์โลก ชูความเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ชูจุดแข็งปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม จับมือ LocknLock ส่งแคมเปญเจาะตลาด..

by SME Thailand.| 18 ตค. 2021

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021