​สนช.แนะอุดรูรั่วระบบภาษีหลังใบกำกับภาษีปลอมเพียบ

by SME Thailand PR News 10 มิย. 2015
Share:


    สนช.แนะอุดรูรั่วระบบภาษี หลังพบพ่อค้าแห่ออกใบกำกับภาษีปลอม โดยเฉพาะภาษีแวต จี้กรมสรรพากรปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย

    รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) พบว่า เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไม่สามารถตรวจสอบยอดซื้อและยอดขายที่แท้จริงได้ซึ่ง เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุ 

    เช่น บริษัทผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ขายส่ง และผู้ขายปลีก จะออกใบกำกับภาษี ขายและจะแจ้งยอดซื้อไม่ครบถ้วน และพบอีกว่า ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีปลอมทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ขายสินค้า และจะใช้ใบกำกับภาษีปลอมมาขอคืนภาษี 

    ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ มีข้อเสนอแนะให้กรมสรรพากรดำเนินการ คือ ให้พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยต้องวางแผนดำเนินการในภาพรวมทั้งระบบ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จไว้ให้ชัดเจนและ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดเก็บภาษี ควรศึกษาถึงความเป็นไปได้และนำข้อที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ของระบบจัดเก็บภาษี จากข้อมูลทอดแรก มาปรับใช้กับระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

    นอกจากนี้ ควรหามาตรการจูงใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่ในระบบประมาณ10ราย และควรหามาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้เสียภาษีเรียกใบกำกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งควรเร่งรัดการดำเนินโครงการระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว จากเดิมตั้งเป้าหมายให้เสร็จทั้งระบบภายในเวลา 10 ปีเหลือ 6 ปี 

    ขณะเดียวกันควรประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการได้รับทราบและมีความ เข้าใจในระบบต่างๆที่ดำเนินการอยู่ เช่น ระบบใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง นี้ครม.ได้ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯไป พิจารณาว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายใน30วัน เพื่อเสนอครม.ต่อไป“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/327111
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020