มท.สั่งทุกจังหวัดสนับสนุนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการSMEs

by SME Thailand PR News 11 มิย. 2015
Share:


    นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจ SMEs เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการประกอบการวิสาหกิจ และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทางออนไลน์เพื่อแสดงสถานะภาพของผู้ประกอบการ และใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนากิจกรรม SMEs ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับ สสว. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของ สสว. ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
 
    และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่มาขึ้นทะเบียน โดยประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่าย SMEs ทุกประเภทให้มาขึ้นทะเบียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ สสว. www.sme.go.th และสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1301 หรือมาขึ้นทะเบียนออนไลน์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด โดยศูนย์ดำรงธรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคำแนะนำ คำปรึกษา อำนวยความสะดวก หรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมาขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และในเดือนมิถุนายน - สิงหาคมนี้ กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมสัมมนาเพิ่มทักษะบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรองรับการให้บริการตามนโยบายรัฐบาล

    นอกจากนี้ ให้จังหวัดบูรณาการการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกลไก กรอ.จังหวัด โดยให้ กรอ.จังหวัด หอการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางให้การขึ้นทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs รวมไปถึงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีอยู่แล้ว และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่มาขึ้นทะเบียนตามช่องทางที่กำหนด รวมทั้งการขยายเครือข่าย โดยให้ประชาสัมพันธ์ผ่านประชาคมแรงงานในจังหวัด โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด และแรงงานจังหวัด เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ในงานตลาดนัดแรงงานหรือโอกาสอื่นตามความเหมาะสม


ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021

​เอกา โกลบอล เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เอกา โกลบอล พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลัง พร้อมสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 80 กล่อง และน้ำดื่ม 80 ขวด มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021