มท.สั่งทุกจังหวัดสนับสนุนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการSMEs

by SME Thailand PR News 11 มิย. 2015
Share:


    นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจ SMEs เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการประกอบการวิสาหกิจ และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ทางออนไลน์เพื่อแสดงสถานะภาพของผู้ประกอบการ และใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนากิจกรรม SMEs ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับ สสว. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แจ้งแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของ สสว. ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
 
    และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่มาขึ้นทะเบียน โดยประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่าย SMEs ทุกประเภทให้มาขึ้นทะเบียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ สสว. www.sme.go.th และสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1301 หรือมาขึ้นทะเบียนออนไลน์ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด โดยศูนย์ดำรงธรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการคำแนะนำ คำปรึกษา อำนวยความสะดวก หรือบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถมาขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และในเดือนมิถุนายน - สิงหาคมนี้ กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมสัมมนาเพิ่มทักษะบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรองรับการให้บริการตามนโยบายรัฐบาล

    นอกจากนี้ ให้จังหวัดบูรณาการการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกลไก กรอ.จังหวัด โดยให้ กรอ.จังหวัด หอการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางให้การขึ้นทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ SMEs รวมไปถึงการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีอยู่แล้ว และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่มาขึ้นทะเบียนตามช่องทางที่กำหนด รวมทั้งการขยายเครือข่าย โดยให้ประชาสัมพันธ์ผ่านประชาคมแรงงานในจังหวัด โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด และแรงงานจังหวัด เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ในงานตลาดนัดแรงงานหรือโอกาสอื่นตามความเหมาะสม


ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020