พฤษภาคม 58 ตั้งบริษัท 4,523 รายเลิกกิจการ 977 ราย

by SME Thailand PR News 19 มิย. 2015
Share:    นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2558 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ จำนวน 4,523 ราย ลดลง 41 ราย คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 4,564 ราย และลดลง 60 ราย คิดเป็น 1% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2557  ซึ่งมีจำนวน 4,583 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2558 มีจำนวน 977 ราย

    มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในพฤษภาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน2,710 ล้านบาท คิดเป็น 18% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 14,822 ล้านบาท และลดลงจำนวน 2,751 ล้านบาท  คิดเป็น 14% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 20,283 ล้านบาท

    ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 486 รายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 268 ราย ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร 110 ราย ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 109 ราย และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จำนวน 85 ราย

    ปัจจุบัน ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2558 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 613,509 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 15.67 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 430,659 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,097 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,753 ราย

    นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนพฤษภาคม2558 มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2558 คิดเป็น 1% อาจเป็นผลมาจากการจดทะเบียนธุรกิจค้าสลากในเดือนนี้มีเพียง 10 ราย  ลดลงจำนวน 59  รายเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน  2558 คิดเป็น 86% ประกอบกับในเดือนพฤษภาคม 2558 มีวันหยุดราชการมากทำให้จำนวนวันทำการน้อยกว่าเดือนอื่นๆ

    และจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า  ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือนเมษายน 2558 อยู่ที่ระดับ 45.2  ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา (มี.ค.58)  ที่ระดับ 52.4  ตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและผลประกอบการที่ปรับตัวลดลง    

    แต่ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอีก 3 เดือนข้างหน้า มีค่าสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 54.4 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง  อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้แก่การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ  ภาคครัวเรือนชะลอการบริโภค  และการส่งออก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลต่อการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยรวม

    สำหรับเรื่องที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดข้ามเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นั้น โดยในเดือนพฤษภาคม 2558  มีการยื่นขอจดทะเบียนข้ามเขต จำนวน 687 ราย จากการจดทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน 4,523 ราย หรือคิดเป็น 15%  โดยแบ่งออกเป็น

    - ส่วนกลาง 481 ราย คิดเป็น 11% โดยสำนักงานในส่วนกลางที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด คือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ) จำนวน 99 ราย รองลงมา สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) จำนวน 88 ราย และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) จำนวน  69 ราย 

    - ส่วนภูมิภาค 206 ราย คิดเป็น 4% โดยสำนักงานในส่วนภูมิภาคที่รับจดทะเบียนข้ามเขตมากที่สุด คือ สพค.จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 ราย รองลงมา สพค.ปทุมธานี จำนวน 23 ราย และ สพค.จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 9 ราย

    นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้บริการโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลโดยสามารถค้นหาจากรายชื่อหรือเลขทะเบียนของนิติบุคคล  รวมทั้งข่าวสาร  กิจกรรม โครงการต่างๆ และสถานที่ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านมือถือ (Application : DBD e-Service)  โดยระบบจะแสดงผลเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีสถิติผู้ใช้บริการระบบจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 463,671 ครั้งโดยในเดือนพฤษภาคม 2558  มีการเข้าใช้ระบบนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 43,585  ครั้ง คิดเป็น 10%

    อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงส่งเสริมให้มีการใช้ e-Commerce  เพื่อประกอบธุรกิจและขยายตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมได้ออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 

    ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 11,835 ราย 13,488 เว็บไซด์  ประกอบด้วยนิติบุคคล 3,191 ราย คิดเป็น 27% บุคคลธรรมดา 8,644 ราย     คิดเป็น 73%  โดยธุรกิจที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุด ได้แก่  ธุรกิจคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จำนวน 2,427 เว็บไซด์ คิดเป็น 18%  ธุรกิจแฟชั่น/เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ จำนวน 2,170 เว็บไซด์  คิดเป็น 16%  และธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ  จำนวน 1,495 เว็บไซด์  คิดเป็น 11% ตามลำดับ 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021