3 กระทรวงผนึกกำลังรับปีท่องเที่ยววิถีไทย

by SME Thailand PR News 19 มิย. 2015
Share:          กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว” ขานรับปีท่องเที่ยววิถีไทย เร่งพัฒนาห้องน้ำของสถานีรถไฟในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานีรถไฟใน “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” เผย ๑๒ เมือง ฯ มีห้องน้ำในสถานีรถไฟที่ผ่านมาตรฐาน HAS และ ‘WC OK’ แล้ว ๕๒ สถานี ขณะที่ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐาน HAS และ ‘WC OK’ มีถึง ๙๐,๑๙๒ ห้อง

             พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว”ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนิน

การร่วมกันระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาห้องน้ำในสถานีรถไฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีรถไฟที่อยู่ใน “๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด” ให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน HAS (มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ) ของกรมอนามัย และมาตรฐาน WC OK (มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว) ของกรมการท่องเที่ยว เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย

            ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ส้วมรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการเดินรถไฟ ระบบขนส่งสาธารณะที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำกับดูแลกรมอนามัย หน่วยงานที่ดูแลเรื่องมาตรฐานสุขอนามัยของห้องน้ำสาธารณะ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกำกับดูแลกรมการท่องเที่ยว ที่ทำหน้าที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

            พลอากาศเอก ประจิน กล่าวในการเสวนาว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ ๒.๒ ล้านล้านบาท ดังนั้น ทุกหน่วยงานรวมถึงกระทรวงคมนาคมจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่นักท่องเที่ยว โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ ‘ส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว’ เพื่อพัฒนาห้องน้ำในสถานีรถไฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว

            “จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งผลให้ในปัจจุบัน การรถไฟ ฯ มีส้วมในสถานีรถไฟที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน HAS ของกรมอนามัยและมาตรฐาน ‘WC OK’ ของกรมการท่องเที่ยว แล้วถึง ๒๕๑ สถานี จากสถานีรถไฟทั่วประเทศทั้งหมด ๔๔๓ สถานี ส่วนสถานีรถไฟใน ‘๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด’ ซึ่งประกอบด้วยสถานีรถไฟในจังหวัด ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, บุรีรัมย์, ราชบุรี, ลำปาง และสมุทรสงคราม มีส้วมในสถานีรถไฟที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน HAS และมาตรฐาน ‘WC OK’ แล้วทั้งสิ้น ๕๒ สถานี จากทั้งหมด ๗๗ สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๓ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย อย่างไรก็ดีเราก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาส้วมในสถานีรถไฟต่อไปเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีที่สุด”

            ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ ระบุว่า  “กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า จะพัฒนาส้วมในสถานีรถไฟในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ให้ได้มาตรฐาน HAS ทุกสถานี ซึ่งการเปิดตัวโครงการส้วมรถไฟสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ณ สถานีหัวลำโพง ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการปรับปรุงส้วมใหม่และได้รับการรับรองมาตรฐาน HAS จากกรมอนามัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นถือเป็นนิมิตรหมายอันดี  และจากนี้เราก็จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้รุดหน้าต่อไป ขณะเดียวกัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไปพร้อมกันด้วย โดยปัจจุบันมีส้วมสาธารณะทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS แล้วถึงร้อยละ ๗๐.๓๓ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง”

            ขณะที่ นางกอบกาญจน์ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยส่งผลให้การท่องเที่ยวของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ‘๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด’ ซึ่งเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ (ม.ค.- มี.ค.๒๕๕๘) การท่องเที่ยวใน ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด มีอัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวถึงร้อยละ ๘.๔๙ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันมีบทบาทหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้สะอาด สวยงาม เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนก็คือ การมีห้องน้ำสาธารณะที่สะอาดได้เทียบเท่าระดับสากล

            “ที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนิน ‘โครงการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว’ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ และมีคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและมอบตราสัญลักษณ์ ‘WC OK’ ให้แก่ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์และผลักดันให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลและพัฒนาห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยขณะนี้เรามีหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายแล้วทั้งสิ้นถึง ๓๑,๗๒๖ แห่ง จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้ปัจจุบันมีห้องน้ำที่เข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว ๑๘๘,๗๙๓ ห้อง โดยมีห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน HAS และ WC OK แล้วถึง ๙๐,๑๙๒ ห้อง”

            พร้อมกันนี้ในงานดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการทั้ง 3 กระทรวงยังได้ร่วมกันติดตราสัญลักษณ์ ‘HAS’ และ ‘WC OK’ เพื่อเป็นการรับรองว่าห้องน้ำของสถานีรถไฟหัวลำโพง สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021