เปิดแผนพัฒนาธุรกิจชุมชนปั้น “PATTAYA BRAND”

by System 01 มีค. 2012
Share:

       นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการรวมพลังชุมชนเราร่วมสร้าง พัทยาแบรนด์” ซึ่งเป็นการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา (Pattaya’s Community Enterprise) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าภายในประเทศ และขยายสู่ตลาดการค้าระดับโลกได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยา

       โดยได้มีการศึกษาและสำรวจร่วมกับภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และประชาชนตามนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจและชุมชน จะนำไปสู่การสร้างและกระจายรายได้ให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต โดยโครงการนี้จะมีการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม 2555 

“ที่ผ่านมาผลจากภาวะทางการเมืองในประเทศ เศรษฐกิจโลก และปัจจัยจากน้ำท่วม ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ รวมถึงเมืองพัทยาด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจระดับรากหญ้า ดังนั้นผู้บริหารเมืองพัทยาจึงเล็งเห็นว่า การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนต่างๆ ของเมืองพัทยานั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ในการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบที่จะขยายสู่วิสาหกิจชุมชนต่างๆในพื้นที่ของเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงในลำดับต่อไป” นายอิทธิพล กล่าว

แนวทางการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบความคิด “ค้าขายดี กินดี และอยู่ดี” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 38 ชุมชน ให้สามารถประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (Communicty Product) และการให้บริการ  (Service) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value Added) รวมถึงการสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้กับผลผลิตของชุมชนต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการระดับชุมชน ออกสู่ตลาดการค้าภายใน และมีโอกาสขยายสู่ตลาดการค้าระดับโลกได้ในอนาคตด้วย

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังก่อให้เกิดกระแสแห่งการยอมรับ และความรักสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในชุมชน และประชาชนของเมืองพัทยา ให้เกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพของชุมชนนั้น โดยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาทั้งหมด จะยึดหลักการสร้างความสมดุลย์ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่สำคัญในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนความร่วมมือกันในระดับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น และถือเป็นตัวอย่างของเมืองต้นแบบแห่งความสำเร็จในระดับท้องถิ่น ที่มีรูปแบบชัดเจน และเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021