​สมศ.จับมือไต้หวันพัฒนาอาชีวะรับเสรีอาเซียน

by SME Thailand PR News 23 มิย. 2015
Share:


    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รุก สร้างมาตรฐานอาชีวะ พัฒนาแรงงานมีฝีมือ รองรับการเปิดเสรีอาเซียน ร่วมมือกับหน่วยงานการประเมินและจัดการศึกษาแห่งไต้หวัน (Taiwan Assessment and Evaluation Association) พัฒนารูปแบบการประเมินด้านอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐาน วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ หวังยกระดับมาตรฐานการอาชีวะของไทยให้เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ   
 
    ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอาชีวะ จำนวน 751 แห่ง และมีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 213,373 คน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาที่พบว่า สถิติในปีการศึกษา 2557-2558 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเท่ากับ 71 : 29 

    ซึ่งข้อมูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ระบุว่า อุตสาหกรรมหลักของไทยต้องการแรงงานสายช่างประมาณปีละ 1.8 แสนคน ในขณะที่ผู้จบอาชีวศึกษาแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพได้เพียง 20,000 คน ต่อปี     โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวบ่งชี้ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก  

    โดย ตัวบ่งชี้ดังกล่าว เป็นไปเพื่อสะท้อนความต้องการด้านการเรียนรู้และทักษะฝีมือ เพื่อตอบสนองต่อภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรม และจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พบว่า สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้งหมด 779 แห่ง ได้รับการประเมินแล้ว 748 แห่ง และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จำนวน 606 แห่ง คิดเป็น 81.02% โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 75 แห่ง คิดเป็น 10.03% และ มีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 142 หรือ 18.98%
 
    ล่าสุด ในปี 2558  สมศ. ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานการประเมินและจัดการศึกษาแห่งไต้หวัน (Taiwan Assessment and Evaluation Association)  เรื่องความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและพัฒนารูปแบบการประเมินด้านอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐาน วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

    ทั้งนี้ นอกจากความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพภายนอกกับไต้หวันแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับประเทศญี่ปุ่น เรื่องกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการอาชีวะของไทยให้เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ  สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020