​สมศ.จับมือไต้หวันพัฒนาอาชีวะรับเสรีอาเซียน

by SME Thailand PR News 23 มิย. 2015
Share:


    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รุก สร้างมาตรฐานอาชีวะ พัฒนาแรงงานมีฝีมือ รองรับการเปิดเสรีอาเซียน ร่วมมือกับหน่วยงานการประเมินและจัดการศึกษาแห่งไต้หวัน (Taiwan Assessment and Evaluation Association) พัฒนารูปแบบการประเมินด้านอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐาน วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ หวังยกระดับมาตรฐานการอาชีวะของไทยให้เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ   
 
    ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอาชีวะ จำนวน 751 แห่ง และมีนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 213,373 คน  สอดคล้องกับผลการศึกษาของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษาที่พบว่า สถิติในปีการศึกษา 2557-2558 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพเท่ากับ 71 : 29 

    ซึ่งข้อมูลจากกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ระบุว่า อุตสาหกรรมหลักของไทยต้องการแรงงานสายช่างประมาณปีละ 1.8 แสนคน ในขณะที่ผู้จบอาชีวศึกษาแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพได้เพียง 20,000 คน ต่อปี     โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวบ่งชี้ให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของโลก  

    โดย ตัวบ่งชี้ดังกล่าว เป็นไปเพื่อสะท้อนความต้องการด้านการเรียนรู้และทักษะฝีมือ เพื่อตอบสนองต่อภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรม และจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พบว่า สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้งหมด 779 แห่ง ได้รับการประเมินแล้ว 748 แห่ง และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จำนวน 606 แห่ง คิดเป็น 81.02% โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 75 แห่ง คิดเป็น 10.03% และ มีสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 142 หรือ 18.98%
 
    ล่าสุด ในปี 2558  สมศ. ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานการประเมินและจัดการศึกษาแห่งไต้หวัน (Taiwan Assessment and Evaluation Association)  เรื่องความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและพัฒนารูปแบบการประเมินด้านอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐาน วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 

    ทั้งนี้ นอกจากความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพภายนอกกับไต้หวันแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับประเทศญี่ปุ่น เรื่องกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกัน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการอาชีวะของไทยให้เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ  สำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021