​4 องค์กรผนึกกำลังเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สู้ศึก AEC

by smethailandclub 25 มิย. 2015
Share:


    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์กำกับและดูแลโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขยายผลโครงการอย่างยั่งยืน

    นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันในระบบการค้าเสรีในระดับภูมิภาคโดยไม่มีการแบ่งเขตแดนประเทศได้ 

    "การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นโอกาสสำคัญของอุตสาหกรรมไทยที่จะคว้าโอกาสในการขยายตลาดและนำความเจริญมาสู่ประเทศของเรา จึงนับเป็นเรื่องที่ดีที่มีการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในโครงการครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถึงมากกว่าร้อยละ 90" นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

    "เราเชื่อมั่นว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงสิ้นปี จะทำให้มูลค่าโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดอาเซียนมีกำลังซื้อสูง เพราะมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน มีสัดส่วนจีดีพี รวมกันสูงถึง 62 ล้านล้านบาท โดยปัจจุบันจีดีพีของประเทศไทย อยู่ที่ 11 ล้านล้านบาท ซึ่งร้อยละ 60 ของจีดีพี หรือกว่า 7 ล้านล้านบาท มาจากภาคการส่งออก โดยในจำนวนนี้เป็นการส่งออกไปยังตลาดอาเซียน สูงถึงร้อยละ 25 ดังนั้น โอกาสการขยายสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนในอนาคตยังเป็นไปได้มาก ซึ่งในภาพรวมจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้บริโภคในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย" นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติม

    ขณะที่นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ใน กระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนงานพิมพ์เขียว AEC ขณะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ก็กำลังดำเนินงานในการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเดิม ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน 

    "เราได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐด้วยกันเองและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยแบบบูรณาการ และในการผสานความร่วมมือโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อกำกับและดูแลโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและขยายองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสร้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลุ่มเยาวชน/นักศึกษา ผู้ที่กำลังจะก้าวสู่อาชีพภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในโรงงานและหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุนด้วยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการนั้นๆ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค" นายอาทิตย์ กล่าว

    การดำเนินโครงการ "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน" เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย 

    โดยเริ่มตั้งแต่จัดทำหลักสูตร คู่มือ ให้การฝึกอบรมหลักการลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเป็นพี่เลี้ยงโดยมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปร่วมวางแผนและให้คำปรึกษากับหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้าร่วมโครงการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตนเองด้วยการบริหารสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการของเสียด้วยการทบทวนการผลิตทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบถึงการส่งสินค้าถึงลูกค้า การลดการใช้พลังงาน รวมไปถึงการเพิ่มความปลอดภัยพนักงานและกระบวนการทำงานต่างๆ 

    หากองค์กรสามารถบริหารจัดการได้อย่างครบวงจร ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว นอกจากจะช่วยลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิต และลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน ลูกค้า นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งท้ายสุดจะช่วยสนับสนุนให้องค์กรเหล่านั้นสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายด้านผลกำไรขององค์กรได้อย่างยั่งยืน จนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ กว่า 3,000 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกือบ 900 แห่ง

       
Share:

Related Articles

​โอ บอง แปง ตอกย้ำที่หนึ่งเรื่องเบเกิลในไทย เปิดแคมเปญ Bagel King ออกรสชาติใหม่ให้ได้ลองตลอดทั้งปี

โอ บอง แปง วางแผนออกสินค้าใหม่ ชูจุดเด่น ยืนหนึ่งเรื่องเบเกิลให้ลูกค้าได้ลองตลอดทั้งปีนี้ในชื่อแคมเปญ “Bagel King” เป็นสีสันทางการตลาดที่ทางแบรนด์ตั..

by SME Thailand.| 23 กพ. 2021

​ฟูจิฟิล์มเดินหน้าลุยตลาดกล้องไฮเอนด์ เปิดตัว GFX100S และ X-E4

ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เดินหน้าเปิดตัว FUJIFILM GFX100S และ FUJIFILM X-E4 ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปรับฟังก์ชั่นการใช้งานให้หลากหลาย รองรับกลุ่มคนที่มี..

by SME Thailand.| 23 กพ. 2021

​เวฟเมคเกอร์ ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารใหม่ สำหรับเดินหน้าพัฒนาธุรกิจประเทศไทย

เวฟเมคเกอร์ ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารใหม่ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจการบริหารและการวางแผนสื่อยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรสำหรับประเทศไทย ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี..

by SME Thailand.| 23 กพ. 2021