​มท.สั่งทุกจังหวัดเร่งเฟ้นหาสุดยอด SMEs จังหวัดจากทั่วประเทศ

by smethailandclub 26 มิย. 2015
Share:


    
     นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการผลักดันและส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

    ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 2หน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำความร่วมมือในรูปแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

    และขณะนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) ซึ่งเป็นโครงการที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และสนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ทางธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค 

    โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ของทุกจังหวัดเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเลคโทรนิกส์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการรับสมัคร ช่องทางการรับสมัคร และประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมการค้าต่างๆ เป็นต้น เพื่อรับสมัครผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม โดยให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

    โดยจังหวัดจะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ และมีความสมัครใจที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยแบ่งเป็น 3กลุ่มๆ ละ 1ราย คือ 1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start up) 2) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และ 3) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว Turn Around และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 30มิถุนายน นี้ ภายหลังจากนั้น สสว.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกตามรูปแบบวงจรธุรกิจครบทุกมิติต่อไป

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมร่วมสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ SMEs อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยจะเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ และสร้างการรับรู้ให้กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และการส่งเสริมต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจ SMEs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล

ที่มา www.thanonline.com
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020