​มหาดไทย เดินหน้านโยบายพัฒนา"เศรษฐกิจภาคใต้" รับAEC

by SME Thailand PR News 23 กค. 2015
Share:


    นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความ เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้เน้นในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม โดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

    ทั้งนี้ ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันความร่วมมือกันในระหว่างอนุภูมิภาคภายใต้แผนงานการพัฒนาเขต เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (MIT-GT) หรือที่เรียกกันว่า “พื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ก่อให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอนุภูมิภาคนี้ให้มีความเท่าเทียมกัน นำไปสู่การพึ่งพาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงภายในกลุ่มประเทศอา เซียนทั้ง 10 ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

    นอกจากนั้น จะให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้สามารถรองรับการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ (Area Base) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดให้มี “การประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ-เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

    อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคเอกชน ไทยด้านการค้าชายแดนและการลงทุนให้เป็นรูปธรรม มีมาตรฐานสากลและศักยภาพในกลุ่มประเทศ IMT-GT และประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้แทน CMGF รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โดยที่สภาพภูมิประเทศทางภาคใต้เป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 

    ดังนั้นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้จึงมีโอกาสที่จะก้าวสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 
    นายวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการลงทุนในอนาคต เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและโอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่และชุมชน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสและเป็นช่องทางการสร้างรายได้อันเป็นการกระจายความมั่งคั่งให้กับพื้นที่ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในอีกมิติหนึ่งด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021