​มหาดไทย เดินหน้านโยบายพัฒนา"เศรษฐกิจภาคใต้" รับAEC

by SME Thailand PR News 23 กค. 2015
Share:


    นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความ เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้เน้นในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม โดยเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

    ทั้งนี้ ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันความร่วมมือกันในระหว่างอนุภูมิภาคภายใต้แผนงานการพัฒนาเขต เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (MIT-GT) หรือที่เรียกกันว่า “พื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ” ก่อให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอนุภูมิภาคนี้ให้มีความเท่าเทียมกัน นำไปสู่การพึ่งพาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงภายในกลุ่มประเทศอา เซียนทั้ง 10 ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

    นอกจากนั้น จะให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้สามารถรองรับการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ (Area Base) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดให้มี “การประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ-เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

    อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคเอกชน ไทยด้านการค้าชายแดนและการลงทุนให้เป็นรูปธรรม มีมาตรฐานสากลและศักยภาพในกลุ่มประเทศ IMT-GT และประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้แทนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้แทน CMGF รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โดยที่สภาพภูมิประเทศทางภาคใต้เป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 

    ดังนั้นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้จึงมีโอกาสที่จะก้าวสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 
    นายวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการลงทุนในอนาคต เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและโอกาสทางเศรษฐกิจของพื้นที่และชุมชน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสและเป็นช่องทางการสร้างรายได้อันเป็นการกระจายความมั่งคั่งให้กับพื้นที่ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในอีกมิติหนึ่งด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021