​ขุนคลังชี้เริ่มเก็บภาษีมรดกต้นปีหน้า

by SME Thailand PR News 07 สค. 2015
Share:


    ขุนคลังชี้เริ่มเก็บภาษีมรดกต้นปีหน้า “สมหมาย”แจง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก กรมสรรพากรจะเริ่มเก็บภาษีจากผู้รับมรดกได้จริงหลังจาก 180 วัน ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือประมาณต้นปี 59

    นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยถึงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีการรับมรดกที่ได้ลงในประกาศราชกิจนุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ว่า กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้สมบูรณ์แล้ว แต่ในกฎหมายได้กำหนดว่ากรมสรรพากรจะเริ่มเก็บภาษีจากผู้รับมรดกได้จริงหลังจาก 180 วัน ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือประมาณต้นปี 59

    โดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้กรมสรรพากรเตรียมพร้อมกับเก็บภาษีผู้รับมรดกเป็นที่เรียบร้อย ทั้งการเตรียมแบบการเสียภาษี และการออกประกาศของกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีการรับมรดกทั้งหมด ซึ่งจะดำเนินการได้ทัน เนื่องจากมีเวลาเตรียมการ โดยประเมินว่าการเก็บภาษีมรดกจะได้ปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท 

    นอกจากนี้ กรมสรรพากรจะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก รวมทั้ง อาจต้องทำความเข้าใจกับประชาชนถึงแนวทางการจัดเก็บตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้โดยสาระสำคัญของการเก็บภาษีจากผู้รับมรดก จะเก็บจากผู้รับในอัตรา 5% ในส่วนที่ได้รับเกิน 100 ล้านบาท และผู้รับเป็นผู้สืบสันดานโดยตรง และเก็บในอัตรา 10% ในส่วนที่ได้รับเกิน 100 ล้านบาท หากผู้รับไม่ได้เป็นผู้สืบสันดานโดยตรง  โดยการโอนทรัพย์ที่จะถูกเก็บภาษีมรดกมี 5 ประเภท ประกอบด้วย เงินฝาก หุ้น อสังหาริมทรัพย์  รถยนต์ และตราสารทางการเงิน 

    อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก จะไม่ใช้บังคับกับ มรดกที่เจ้ามรดกตายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และมรดกที่คู่สมรสของเจ้ามรดกได้รับจากเจ้ามรดก  รวมทั้ง บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้น เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ หรือหน่วยงานของรัฐและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ และบุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ โดยเฉพาะตามประเภทหรือรายชื่อที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีตรวจสอบติดตามไว้ด้วยก็ได้ 

    ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะผ่อนชำระภาษีภายในเวลาไม่เกิน 5 ปีก็ได้ แต่หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องเสียเบี้ยปรับในกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่ต้องชำระ หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องขาดไปให้เสียเบี้ยปรับอีก 0.5 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียเพิ่ม 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/339871
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020