​อุตฯดัน 7 ยุทธศาสตร์ ยกระดับ SME ไทยสู่ผู้นำ AEC

by SME Thailand PR News 13 สค. 2015
Share:

 
    กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทย เชื่อยุทธศาสตร์ข้างต้นจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นผู้นำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2559 ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อย่างเต็มตัว ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อวงการอุตสาหกรรมไทย ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกไปขายในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีกำลังซื้อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีจำนวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 10 ประเทศสมาชิก รวมกันสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62 ล้านล้านบาท 

    ดังนั้น เพื่อยกศักยภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนและเวทีโลก กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เดินหน้าผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์สำคัญ อันสะท้อนมาจากรางวัลอุตสาหกรรม 7 ประเภท ที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการไทย ไม่ให้หยุดหยุดนิ่งในการพัฒนา ประกอบไปด้วย

    1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต โดยการเน้นปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียในทุกรูปแบบ โดยผนวกเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

    2. ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดนโยบายลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งกระบวนการบริหารจัดการและการผลิต ซึ่งการใส่ใจผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงและการยอมรับจากนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังทำให้สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมรอบข้างได้อย่างยั่งยืน

    3. ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัย โดยการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพราะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน เมื่อการทำงานมีระบบจัดการอันตรายที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมจะทำให้ผลิตภาพการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย

    4. ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ โดยการจัดการระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ การที่สถานประกอบการใดจะสามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

    5. ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงาน โดยการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงานทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการวางนโยบายลดใช้พลังงานอย่างจริงจังนั้น ไม่เพียงส่งผลดีต่อการลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงอีกด้วย

    6. ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ โดยการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเวลา และต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งหากผู้ประกอบการมีระบบขนส่งสินค้าที่ดี นอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ยังช่วยสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกๆ ด้าน ทั้งการวิเคราะห์ตลาดความต้องการของผู้บริโภค การบริหารจัดการ การผลิต และช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย เพื่อช่วยให้กิจการ SMEs ซึ่งถือเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ เพราะมีสัดส่วนทั่วประเทศมากกว่า ร้อยละ 95 สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

    ทั้งนี้ เชื่อว่าหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการผลิตสินค้าเข้าไปตีตลาดอาเซียนได้เป็นผลสำเร็จ ในภาพรวมไม่เพียงสามารถยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันได้ทัดเทียมกับนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดร.อรรชกา กล่าวสรุป

    สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ได้ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม จะจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2558 ในวันที่ 23 ก.ย. 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

www.smethailandclub.com แหล่งรวมข้อมูล เพื่อผู้ประกอบการ SME

 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020