ธปท.เตรียมจัดสัมมนาระบบชำระเงินรับ Digital Economy

by SME Thailand PR News 14 สค. 2015
Share:


    ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมจัดสัมมนาระบบการชำระเงินปี 2558 “BOT Conference on Thailand’s Payment 2015” ภายใต้แนวคิด “ผนึกกำลังผลักดันเศรษฐกิจไทย ก้าวสู่ Digital Economy” ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

    ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ระบบการชำระเงินถือเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการยกระดับกระบวนการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคส่วนที่สำคัญของประเทศ 

    ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการชำระเงินของไทยจะมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

    การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการชำระเงินของประเทศ รวมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาบริการชำระเงินผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน และสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยภายในงานประกอบด้วย

    1) การปาฐกถาและเสวนา มุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ในด้านระบบการชำระเงินในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาบริการทางการเงินและการชำระเงินเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจและประชาชน เช่น

ปาฐกถาพิเศษ โดย

- ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยยุทธศาสตร์ Digital Economy”

- ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศภายใต้บริบท Digital Economy”

    นอกจากนี้ยังมี เสวนาพิเศษ เรื่อง “Trends and Developments of Digital Payment” เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนาบริการทางการเงินและการชำระเงินของไทยในยุคดิจิทัลว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร และจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนปรับตัวให้สอดรับกับนโยบาย Digital Economy ได้อย่างไร 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่

- ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี
- คุณทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย
- คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานชมรมผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย

    ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “การยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วย Digital transformation” เพื่อนำเสนอมุมมองให้กับภาคธุรกิจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดรับกับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล

    รวมถึง เสวนาเรื่อง “e-Commerce : New era for business and SME” เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจ e-Commerce ทั้งในเรื่องโอกาสและความท้าทาย พร้อมทั้งรับฟังมุมมองในการปรับตัวของภาคธุรกิจโดยการอาศัยช่องทาง e-Commerce

    และยังมี Show Case “แนวทางของธุรกิจที่ประยุกต์ใช้ e-Business/e-Payment” เพื่อนำเสนอประสบการณ์ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการทางธุรกิจและจุดประกายความคิดให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

    2) การเสวนากลุ่มย่อย มุ่งเน้นการแสดงแนวคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนวัตกรรมการชำระเงินยุคดิจิทัล ในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในระบบ และบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment innovation and security forum)

    3) การออกบูธของผู้ให้บริการ e-Payment เพื่อแสดงนวัตกรรมและเป็นเวทีพบปะระหว่าง ผู้ให้บริการ e-Payment และภาคธุรกิจ สาหรับต่อยอดพัฒนาการชำระเงินขององค์กร

    4) การประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ การชำระเงินของประเทศ และการมอบรางวัลแก่ผู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการชำระเงินที่มีความโดดเด่น ได้แก่

    - รางวัล Payment Innovation of the Year มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้าน การชำระเงินที่มีความโดดเด่น ผ่านกระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ

    รางวัล Best Payment Service Provider มอบให้แก่ผู้ให้บริการ e-Payment ที่มีความโดดเด่นด้านการให้บริการ มีคุณภาพการบริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตรงตามคาดหวัง

    ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ธปท. ได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคธนาคาร ผู้ให้บริการ e-Payment หน่วยงานกากับดูแล ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการเงิน ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายใน ธปท. และสื่อมวลชน 

    โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนโยบายระบบการชาระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2356 7769, 0 2283 5036 โทรสาร 0 2282 7717 หรือ E-mail: BOTPaymentConf@bot.or.th หรือผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ธนาคารแห่งประเทศไทย

www.smethailandclub.com แหล่งรวมข้อมูล เพื่อธุรกิจ SME


Share:

Related Articles

​Buzzebees ผนึก Sabuy ทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีก สร้าง Synergy Model ภายใต้ชื่อ บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด

บัซซี่บีส์ และ SABUY ได้จับมือร่วมทุนด้วยสัดส่วน 50:50 โดยได้ร่วมดำเนินการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บริษัท สบาย เอ็กเชนจ์ จำกัด” เติมเต็มในการสร..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​EXIM BANK เติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปีจากการปรับองค์กรครั้งใหญ่เพื่อเป็นผู้นำ ‘องค์กรการเงินเพื่อการส่งออก’ ระดับโลก

แม้ปี 2563 ต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK ยังมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจและเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้นำองค์กรการเงินเพ..

by SME Thailand.| 27 มค. 2021

​สตีเบล เอลทรอน ผนึกพันธมิตร เฮลท์แลนด์ ขยายไลน์มุ่งเจาะตลาดสปาเต็มรูปแบบ

สตีเบล เอลทรอน ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องปั๊มความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการ ณ เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในพัทยาใ..

by SME Thailand.| 26 มค. 2021