​ธปท.เตรียมจัดสัมมนา “เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ”

by SME Thailand PR News 20 สค. 2015
Share:


        ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงข่าวการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง“เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” (The Thai Economy under the New Normal)ในวันที่ 17–18 กันยายน 2558 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

    โดยงานสัมมนาในปีนี้เป็นการจัดขึ้นร่วมกันระหว่างสายนโยบายการเงินและสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

    ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริบทของเศรษฐกิจการเงินโลกและเศรษฐกิจไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในมิติต่างๆ อาทิ การค้าระหว่างประเทศชะลอลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง ระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงมากขึ้นและส่งผลต่อภาวะการเงินในประเทศ เงินเฟ้อที่มีทิศทางต่ำลงโดยเป็นผลจากปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้น และโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็น

    สัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถจำกัดความได้ว่าเป็นบริบทใหม่ หรือ New Normal ที่จะส่งผลกระทบสำคัญต่อรูปแบบและแนวโน้มของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว สัมมนาวิชาการในปีนี้จึงมุ่งที่จะวิเคราะห์สาเหตุ ประเมินความสำคัญรวมทั้งศึกษาผลกระทบของ New Normal ต่อเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆ 

    อาทิ การส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประสิทธิผลของนโยบายการเงิน แนวโน้มเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า รวมถึงตลาดแรงงานไทยในสังคมสูงวัย ผลิตภาพการผลิต การกระจายรายได้ และความยั่งยืนภาคการคลัง เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องเริ่มทำความเข้าใจและปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น

    เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา การสัมมนาวิชาการในปีนี้จะเป็นเวทีที่เปิดกว้างและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสาขา โดยจะมีการนำเสนองานวิจัยจากนักวิชาการทั่วประเทศรวม 6 บทความ ซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆ ดังนี้

- ภายหลังวิกฤตการณ์การเงินในปี 2551-2552 การค้าระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศของโลกกำลังเข้าสู่
ยุคใหม่
    o ปัจจัยใดที่ทำให้รูปแบบการค้าโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
    o การส่งออกและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไร
-  โอกาสและความท้าทายที่เพิ่มขึ้นต่อการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีด้านการเงินการธนาคาร และความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่มีมากขึ้น

    o กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินผ่านช่องทางด้านการให้สินเชื่อได้รับผลกระทบจากภาวะการเงินโลกและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการแข่งขันในภาคธนาคาร
อย่างไร

    o ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่โลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นส่งผลอย่างไรต่อพลวัตเงินเฟ้อไทย เงินเฟ้อทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำและผันผวนน้อยลงตั้งแต่ปี 2543 จะส่งผลให้เงินเฟ้อ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือไม่ และมีนัยยะอย่างไรต่อการดำเนินนโยบายการเงิน

- จำนวนและสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตลาดแรงงานและโครงสร้างประชากรของประเทศ

    o จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย โครงสร้างตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในมุมมองด้านผลิตภาพการผลิต การกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ำ

    o การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรมีผลกระทบต่อภาระทางการเงินการคลังของรัฐบาลและความจำเป็นต่อการปฏิรูประบบบำนาญเพื่อความยั่งยืนทางการคลังในระยะ
ยาวได้อย่างไร

- การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของประเทศไทยในระยะยาว การกระจายรายได้ และความเท่าเทียมกันของคนในสังคมมากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ ในงานจะมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สู่บริบทใหม่ของประเทศด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย” (Democratic Governance - A New Normal to Strive for) โดย นาย
อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และในช่วงท้ายของงานสัมมนาจะมีการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่

    นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

    นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนพุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอ๊ดไวเซอร์ จำกัด

    ธปท. จะจำหน่ายบัตรเข้าร่วมการสัมมนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในราคาบัตรละ 3,000 บาท ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง/ซื้อบัตร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายนโยบายการเงิน ธปท. โทร. 0 2283 6980,0 2356 7516, 0 2356 7389 โทรสาร 0 2282 5082 หรือ E-mail: BOTSymposium2015@bot.or.th หรือผ่าน website ธปท. www.bot.or.th

SME Thailand : เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com

Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021