พาณิชย์เปิดเว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของไทย "thailandntr.com"

by SME Thailand PR News 24 สค. 2015
Share:


    กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ www.thailandntr.com "คลังข้อมูลทางการค้าของไทย" เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางการค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย

    กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ www.thailandntr.com “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” แหล่งข้อมูลด้านการค้าสินค้าระหว่างประเทศของไทย ที่รวบรวมทั้งพิกัดและอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าของไทย และอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าที่ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า รวมทั้งกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

    โดยภายใต้พิมพ์เขียวเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ประเทศสมาชิกอาเซียนมีมติร่วมกันในการดำเนินการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการของอาเซียน ที่จะดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคได้อย่างคล่องตัว กฎเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใสและเข้าถึงได้ง่าย และส่งเสริมการรวมกลุ่มกันเป็นตลาดเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

    ดังนั้น อาเซียนจึงระบุไว้เป็นข้อผูกพันร่วมกันภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) ให้จัดทำ “คลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน” (ASEAN Trade Repository) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล ณ จุดเดียว ที่รวบรวมมาตรการทางการค้าและกฎระเบียบของประเทศสมาชิกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

    ในปี 2555 ที่ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจัดทำ “คลังข้อมูลทางการค้าในระดับประเทศ” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของประเทศก่อน และเชื่อมโยงคลังข้อมูลทางการค้าทั้ง 10 ประเทศเข้าด้วยกันเป็นคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน ภายในปี 2558

    ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 เห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” และให้หน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อให้คลังข้อมูลทางการค้าของไทยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจการค้า

คลังข้อมูลทางการค้าของไทย หรือ Thailand NTR ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1.คลังข้อมูลการค้า

- พิกัดศุลกากร ตามระบบฮาร์โมไนซ์
- อัตราศุลกากรนำเข้าของไทย
- กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
- มาตรการที่มิใช่ภาษี
- กฎหมาย กฎระเบียบทางการค้าและด้านศุลกากร
- กฎระเบียบการดำเนินการด้านการค้า
- คำสั่งทางปกครองและคำตัดสินศาล
- วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
- รายชื่อผู้ประกอบการค้าไทยที่ได้รับอนุญาต

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แหล่งกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า ภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในระดับกระทรวงและกรม

3.ข้อมูลกฎระเบียบทางการค้า
- เมนูลัดการค้นหาข้อมูลภาษีและกฎระเบียบทางการค้า จากคำสำคัญ หรือพิกัดศุลกากร

    สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ thailandntr@dtn.go.th

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ สำหรับ SMEs ได้ที่ www.smethailandclub.com
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020