ศ.ศ.ป. มุ่งยกระดับ SME ศิลปหัตถกรรมสู่มาตรฐานสากล

by SME Thailand PR News 25 สค. 2015
Share:

    ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) แถลงผลสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจการค้างานศิลปหัตถกรรม 33 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเชิงลึก จับคู่เจรจาธุรกิจ พร้อมยกระดับผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

    นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกของ ศ.ศ.ป. และผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน เสริมความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ตลอดจนการผลักดันแนวคิดการพัฒนาธุรกิจให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มด้วยการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมที่เข้มแข็ง เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ พร้อมใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ AEC

    สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก ศ.ศ.ป. ผู้ประกอบการหัตถกรรมไทย หมู่บ้าน/ชุมชน นักออกแบบ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ เรียนรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในธุรกิจ ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การมีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายหัตถกรรมที่เข้มแข็ง เกิดเครือข่ายการค้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ของทั้งระบบของงานหัตถกรรม

    ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจการค้างานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2558   หรือครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงหาคมนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรม คือ  การอบรม สัมมนา 26 หลักสูตร และการบ่มเพาะธุรกิจเชิงลึก 

    กิจกรรมการอบรมสัมมนา 26 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการ ได้แก่ ด้านพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ การวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน เช่น Digital Economy, Social Enterprise,  Green Economy,  Creative Economy ฯลฯ ซึ่งคัดสรรมาให้เหมาะกับผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการต่อยอดธุรกิจ  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ รวม 1,193 คน 

    กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเชิงลึก ในปีนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 ราย เพื่อรับการพัฒนาแก้ปัญหาและตอบโจทย์ธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของตลาด  การกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการสร้างช่องทางการขาย การพัฒนาหรือคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่ายที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดนใจลูกค้า การทบทวน และเสริมสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจ และการวางแผนด้านการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ 

    กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจการศิลปหัตถกรรมไทย ที่ ศ.ศ.ป. จัดขึ้น ตั้งแต่การจัดอบรม สัมมนา และ การบ่มเพาะธุรกิจเชิงลึก ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำเนินงาน และพัฒนาธุรกิจของคนเองให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ประจักษ์ว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ากำลังได้รับความนิยมสูง เนื่องจากผ้าสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย เช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ เครื่องแต่งกาย เป็นต้น โดยจากตัวเลขการส่งออก สินค้าจากผ้าทอ ผ้าไหม ที่นำมาผลิตเป็นกระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ ตลาดหลักจะอยู่ในสหรัฐฯ ส่วนในประเทศ แต่ถ้ามองจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีน 

    พร้อมกันนี้โครงการฯ ยังได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติ เป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ และเปิดเวทีจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  ตลอดจนเชิญนักธุรกิจ และคู่ค้าเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงให้ 2 ฝ่าย ได้ต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน  ผู้ประกอบการก็สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย ไปสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ ส่วนนักธุรกิจก็ได้สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ด้วย

    โดยหลังจากผู้ประกอบการผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ภายใต้โมเดลดังกล่าว แล้วผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดดเด่น มีความเหมาะสมในการเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่น จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ ศ.ศ.ป. เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสและช่องทางการค้าแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย โดยที่ผ่านจากผู้ประกอบการในระดับเอ มี 5 ราย จากทั้งหมด 30 รายที่สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศได้ ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางที่จะต่อยอดสินค้าให้ไปสู่ตลาดโลกได้ ส่วนอีก 25 รายนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในตลาดในประเทศ 


SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ เพื่อ SME ได้ที่ www.smethailandclub.com


 
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021