กสอ. เปิด 5 รายชื่ออุตสาหกรรมทำเงินแห่งอนาคต

by SME Thailand PR News 27 สค. 2015
Share:


    กสอ. เปิด 5 รายชื่ออุตสาหกรรมทำเงินแห่งอนาคต พร้อมตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการภายใน 10 ปี นำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่งออกเพิ่มขึ้น และลดการนำเข้า

    นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคตจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จะหันไปลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์เพิ่มขึ้น 

    กสอ. ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงได้เร่งวางรากฐานส่งเสริมศักยภาพให้ SMEs ไทย ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ สามารถก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยมี 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่น่าจับตามอง ได้แก่1. อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3. อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก 4. อุตสาหกรรมอากาศยาน 5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในระยะเวลา 10 ปีจากนี้ จะพยายามผลักดันให้ทั้ง 5 อุตสาหกรรมข้างต้น มีสัดส่วนสูงขึ้น

            สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ของประเทศไทย เนื่องจากพบว่าในปี 2557 ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละกว่า 5 แสนคน  ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปี ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (ข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ส่งผลให้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น 

    ทั้งนี้ ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มทุกปีเฉลี่ยปีละ 6.51 ขณะที่ในปี 2557 มีการส่งออกรวมกว่า 9.34 หมื่นล้านบาท ขณะที่การนำเข้าผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดลงร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปี 2556 มีมูลค่านำเข้า 5.03 หมื่นล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่คือวัสดุสิ้นเปลืองฯ และครุภัณฑ์ฯ 

    ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่งออกเพิ่มขึ้น และลดการนำเข้าจึงมีความจำเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในไทยกว่า 500 ราย (ข้อมูล: กรกฎาคม 2558, กองควบคุมเครื่องมือแพทย์) 

    โดยปี 2558 นี้ กสอ. นำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน (Medical Hub of ASEAN) ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในด้าน ๆ ได้แก่ การพัฒนาสถานประกอบการและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา สถานประกอบการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ นางสาวนิสากร กล่าวสรุป

            ด้าน นายจารุเดช คุณะดิลก กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จำกัด  กล่าวว่าเอ็ม.อี.เมดิเทค เป็นบริษัทที่ทำการค้าทั้งภายในและนอกประเทศมาตลอด โดยบริษัทเน้นการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นหลัก และการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องฟอกไต ปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีความรุนแรงขึ้น เราจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเข้าสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างมีรูปแบบและเป็นระบบ

            ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (MDICP) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (Cluster) กิจกรรมสังคมผู้ประกอบการการผลิตได้ผล คนเป็นสุข รุ่นที่ 1-2 กิจกรรม  ASEAN CEO Network Enhancing Project ครั้งที่ 2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดอินโดนีเซีย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทยในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3/57 กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ โครงการเพิ่มศักยภาพการวางแผนภาษี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 3/56 เป็นต้น

    สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามเกี่ยวกับโครงการ ต่าง ๆ ได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr.

SME Thailand เพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี
ติดตามข้อมูลดีๆ เพื่อ SME ได้ที่ www.smethailandclub.com
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021