"เศรษฐกิจโลก-เหตุระเบิด" ฉุดดัชนีอุตสาหกรรม ก.ค. ทรุด

by SME Thailand PR News 27 สค. 2015
Share:    นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 83.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 84.0 ในเดือนมิถุนายน ถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่ 7 ปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการหดตัวของภาคการส่งออก 

    ทั้งนี้ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองในประเทศ ส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

    อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในเดือนกรกฎาคม ได้แก่ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบฯลงทุน และเดินหน้าโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงใช้มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้เกิดการบริโภคของภาคเอกชน อีกทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 

    ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 101.2 เพิ่มขึ้นจากระดับ 99.0 ในเดือนมิถุนายน โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

    ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นจำแนกตามขนาดของกิจการ ในเดือนกรกฎาคม 2558 จากการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมทุกขนาดปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายน โดยอุตสาหกรรมขนาดย่อม ดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 73.2 ลดลงจากระดับ 74.4 ในเดือนมิถุนายน โดยองค์ประกอบดัชนีที่ปรับลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ค่าดัชนีปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 98.0 เพิ่มขึ้นจาก 94.6 ในเดือนมิถุนายน โดยองค์ประกอบดัชนีคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต 

    อุตสาหกรรมขนาดกลางมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 79.4 ลดลงจาก 80.9 ในเดือนมิถุนายน องค์ประกอบดัชนีที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม, ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางที่ค่าดัชนีปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์, อุตสาหกรรมหลังคา และอุปกรณ์, อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 101.3 เพิ่มขึ้นจาก 98.6 ในเดือนมิถุนายน โดยองค์ประกอบดัชนีคาดการณ์เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม 

    ด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 95.0 ลดลงจากระดับ 97.2 ในเดือนมิถุนายน โดยองค์ประกอบดัชนีที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ค่าดัชนีปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า, อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 103.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 103.7 ในเดือนมิถุนายน 

    สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามการส่งออก (ดัชนีความเชื่อมั่นจำแนกตามร้อยละของการส่งออกต่อยอดขาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศกับกลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ) โดยจากการสำรวจพบว่า ในเดือนกรกฎาคม 2558 จากการสำรวจพบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มที่เน้นตลาดในประเทศ และกลุ่มที่เน้นตลาดต่างประเทศ ปรับตัวลดลงจากในเดือนมิถุนายน

    กลุ่มที่มีการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขาย (เน้นตลาดในประเทศ) พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นในกรกฎาคม อยู่ที่ระดับ 81.7 ปรับตัวลดลงจาก 82.3 ในเดือนมิถุนายน องค์ประกอบดัชนีที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ที่ค่าดัชนีปรับตัวลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมแก้วและกระจก, อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง, หัตถอุตสาหกรรม เป็นต้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 101.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 98.8 ในเดือนมิถุนายน องค์ประกอบดัชนีคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 

    กลุ่มที่มีการส่งออกตั้งแต่ร้อยละ 50 ของยอดขายขึ้นไป พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ระดับ 90.2 ลดลงจากระดับ 92.2 ในเดือนมิถุนายน องค์ประกอบดัชนีที่ลดลง ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ สำหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ที่ค่าดัชนีลดลง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง, อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ, อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นต้น 

    ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 102.3 เพิ่มขึ้นจากระดับ 100.7 ในเดือนมิถุนายน องค์ประกอบดัชนีคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ยอดรับคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ


ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021