ธปท.ชี้เศรษฐกิจ ก.ค. อ่อนแอ-ส่งออกซบเซา-บริโภคเอกชนลด

by SME Thailand PR News 01 กย. 2015
Share:


    รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ยังคงอ่อนแอ โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกสินค้าโดยรวมยังคงซบเซาจากความต้องการสินค้าจากประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ส่วนการบริโภคภาคเอกชนลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่ยังไม่ดีและ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต่ำลง อุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งในและต่างประเทศกระทบความเชื่อมั่นของธุรกิจและส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำ

    ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงติดลบตามราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่่า ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวจากเดือนก่อน โดยมีแรงงานภาคเกษตรย้ายออกไปท่างานนอกภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามการน่าเข้าที่ลดลง โดยรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

    การส่งออกสินค้ายังคงซบเซาตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนซึ่งท่าให้การส่งออกสินค้าหลายหมวดหดตัว และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมีที่ราคาลดลงตามราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกและปริมาณชะลอลงตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า 

    นอกจากนี้ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลดลงในเกือบทุกตลาด เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนรสนิยมไปใช้สินค้าไฮเทคมากขึ้น ขณะที่ การส่งออกสินค้าประมงและอาหารทะเลแปรรูปประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้จึงหดตัวร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 แม้การส่งออกสินค้าบางหมวดจะปรับดีขึ้นบ้าง อาทิ การส่งออกรถยนต์โดยเฉพาะที่ส่งออกไปตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย รวมทั้งการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปตลาดตะวันออกกลางตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มประเทศดังกล่าวที่ปรับดีขึ้น

    เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงหลังจากที่เร่งขึ้นในเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายใน หมวดสินค้าคงทน หมวดสินค้ากึ่งคงทน และหมวดบริการด้านการขนส่งที่ต่่าลง รวมทั้งการใช้จ่ายใน หมวดสินค้าไม่คงทนที่ชะลอลงจากเดือนก่อน สะท้อนความระมัดระวังในการใช้จ่ายของครัวเรือน เนื่องจากรายได้เกษตรกรหดตัวมากขึ้นจากทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง ขณะที่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรทรงตัวต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคมีความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภัยแล้ง

    อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่อ่อนแอท่าให้ความเชื่อมั่นของธุรกิจปรับลดลง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยังอยู่ในระดับต่่า แม้จะปรับดีขึ้นบ้างจากเดือนก่อนจากผลของปัจจัยชั่วคราวตาม (1) การผลิตรถยนต์หลังผู้ผลิตรายใหญ่เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนสายการผลิต (2) การผลิตเบียร์ที่ผู้ประกอบการเร่งผลิตผลิตภัณฑ์เดิมก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ (3) การผลิตเคมีภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสะสมสินค้าคงคลัง 

    นอกจากนี้ เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยการลงทุน ด้านก่อสร้างต่่าลงตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ซึ่งถูกชดเชยด้วยการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนของรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ 

    อย่างไรก็ดี การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกลุ่มอื่นๆ ยังมีไม่มากโดยเฉพาะการลงทุนเพื่อขยายก่าลังการผลิต ส่าหรับการนาเข้าสินค้าสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยมูลค่าการน่าเข้าสินค้าหดตัวร้อยละ 10.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน และเป็นการหดตัวในทุกหมวด

    ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 2.6 ล้านคน ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการเข้ามาของนักท่องเที่ยวยุโรป และเอเชียที่ไม่รวมจีน รวมถึงนักท่องเที่ยวรัสเซียที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง 

    ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงบ้างหลังจากที่ขยายตัวสูงในช่วงก่อนหน้า ส่าหรับการเบิกจ่ายภาครัฐท่าได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการซื้อสินค้าและบริการสูงขึ้นโดยเฉพาะจากหน่วยงานด้านการศึกษา ขณะที่การใช้จ่ายลงทุนทั้งในและนอกงบประมาณ ยังมีอยู่ต่อเนื่อง แม้แผ่วลงบ้างหลังจากที่เร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า

    โดยการลงทุนส่วนใหญ่ในเดือนนี้ยังคงเป็นโครงการด้านคมนาคม ขนส่ง และชลประทาน ด้านรายได้รัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้่ามันดีเซลเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การจัดเก็บภาษีที่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีฐานการค้าระหว่างประเทศหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

    ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ 1.05 ซึ่งเป็นผลจากราคาน้่ามันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่่า แม้ราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผักและผลไม้ปรับสูงขึ้นบ้าง เพราะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่่าที่ร้อยละ 0.9 หลังปรับฤดูกาล โดยแรงงานในภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่่าและภาวะภัยแล้งเคลื่อนย้ายไปท่างานนอกภาคเกษตรโดยเฉพาะภาคบริการในสาขาที่มีผลตอบแทนไม่สูงนัก

    ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการน่าเข้าสินค้าที่ลดลง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย ขาดดุล 2.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. จากการช่าระคืนเงินกู้ระยะสั้นของสถาบันรับฝากเงิน และการขายหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติสอดคล้องกับภูมิภาค ท่าให้โดยรวมแล้วดุลการช่าระเงินขาดดุล

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ ธุรกิจ SME
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021