กรมพัฒน์จัดทำคู่มือ "สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ" เมื่อเป็นนิติบุคคล

by SME Thailand PR News 09 กย. 2015
Share:


    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การกำกับดูแลให้ธุรกิจที่จดทะเบียนดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและสามารถแข่งขันได้

    ทั้งนี้ กรมฯ จึงได้จัดทำคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติเมื่อได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ ได้กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล อันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังว่าแนวทางการปฏิบัติเมื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำากัด ตามคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ" เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” ที่ได้จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด บริษัทมหาชนจำกัด ผู้ทำาการแทนนิติบุคคลและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง อันจะสร้างธรรมาภิบาลที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป


    ดาวน์โหลด คู่มือ คลิก หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020