บอร์ด SMEs อนุมัติงบส่งสเริมกว่า 1,100 ล้านบาท-ดึงสาลินีนั่งตำแหน่ง ผอ.สสว.

by smethailandclub 14 กย. 2015
Share:

 
 


    บอร์ดส่งเสริม SME อนุมัติงบพัฒนา SME ปี 2559 กว่า 1,100 ล้านบาท ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เชื่อมั่นจะช่วยผู้ประกอบการได้กว่า 10,000 รายทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้างานบูรณาการส่งเสริม SME พัฒนาฐานข้อมูล และต่อยอดเชื่อมโยงงานวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมประชุมด้วย

    โดยที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณการส่งเสริม SME รวม 1,105.78 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงานและงบประมาณการส่งเสริม SME ของ สสว. ประจำปี 2559 วงเงิน 475.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล SME การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ การเสริมสร้างศักยภาพของ SME ไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในโครงการ SME Power เพื่อวันใหม่ และโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
          
    รวมทั้งเห็นชอบโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริม SME ระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำเสนอโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ SMEs วงเงิน 630 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ SME ทั้งในภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ โดยจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจและต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ซึ่งจะช่วยให้มีผลิตภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

    นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการทำงานให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการบูรณาการงานส่งเสริม SME ร่วมกัน ทั้งศูนย์ให้บริการ SMEครบวงจร และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME รวมทั้งให้ความสำคัญในการนำงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มาเป็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของ SME เพิ่มมากขึ้น ให้มีการส่งเสริม SME ในหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโต รวมถึงการคัดสรรและจัดสัดส่วนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างกัน เป็นต้น

    นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาลินี วังตาล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คนใหม่

www.smethailandclub.com ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021