"กรมการท่องเที่ยว" เดินหน้า วางกรอบพัฒนาท่องเที่ยว 3 ปี

by smethailandclub 09 ตค. 2015
Share:


    "กรมการท่องเที่ยว" เปิดแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพปี 2558-2560 หวังใช้เป็นกรอบในการส่งเสริม-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างเหมาะสม ชี้แหล่งท่องเที่ยวที่เสนอของบฯ ต้องสอดคล้องกับแผนฉบับนี้เท่านั้น


    นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศปี 2558-2560 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความจำเป็นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดไปถึงปี2560


    โดยจะคำนึงถึงผลที่จะได้รับจากการพัฒนา ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศสามารถนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมวิถีชุมชนและการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


    ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศที่นำไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีความยั่งยืน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค


    ประกอบด้วย 1.นโยบายการท่องเที่ยววิถีไทยซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 2.นโยบายการพัฒนา 12 เมืองต้องห้าม...พลาด 3.นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4.เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 5.นโยบายการพัฒนา GMS Priority Tour-ism Zone ภายใต้กรอบความร่วมมือของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของ 6 ประเทศที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มนี้ 6.การพัฒนา GMS Economic Corridors เป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาการพัฒนาที่สำคัญ และ 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียน 2011-2015 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางแนวพื้นที่และกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม 


    นอกเหนือจากพื้นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวแล้วโครงการที่แหล่งท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในปี 2558-2560 นั้น จะต้องเป็นโครงการที่มุ่งเป้าการพัฒนา 3 ด้าน คือ การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนในพื้นที่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม


    นางสาววรรณสิริกล่าวต่อไปว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว แผนปฏิบัติการฉบับนี้ จึงมีแผนการดำเนินงานทั้งหมด 5 ด้านคือ 1.การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2.การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 3.การพัฒนาด้านการสื่อความหมาย ศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 4.การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย การท่องเที่ยวสีเขียว กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.การพัฒนาเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021