ก.พลังงานอัดฉีดงบปี 59 หมื่นล้านกระตุ้นเศรษฐกิจยกระดับ SME

by smethailandclub 15 ตค. 2015
Share: กระทรวงพลังงานเร่งขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน อัดฉีดงบปี 2559 จำนวน 10,152 ล้านบาท เพิ่มความเข้มข้นการประหยัดพลังงานของประเทศให้ได้ตามเป้า พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ผ่านกลไกการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน

    พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กทอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อเดินหน้าตาม Road Map แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยเห็นชอบอนุมัติงบปี 2559 วงเงินรวม 10,152 ล้านบาท แบ่งเป็นแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 8,146 ล้านบาท แผนพลังงานทดแทน 1,854 ล้านบาท และแผนบริหารกลยุทธ์ 150 ล้านบาท

     โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวทางปี 2558 คือ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามแผนฯ ปี 2559 จะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้รวม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,351 ล้านบาท/ปี 


    อีกทั้งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและยกระดับการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย โดยเป็นผลมาจากโครงการสำคัญ เช่น โครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินพิเศษ เพื่อช่วยเหลือการลงทุนแก่เอสเอ็มอีมีลักษณะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3.5 หรือซอฟท์โลน สำหรับเป็นเงินทุนเปลี่ยนแอร์อินเวอเตอร์ และเปลี่ยนหลอดแอลอีดี เป็นต้น รวมทั้งมาตรการบังคับ เช่น การกำกับดูแลโรงงาน/อาคารควบคุมตามกฎหมาย ในการจัดทำแผนและเป้าหมายประหยัดพลังงาน อาคารควบคุมในภาครัฐและเอกชน การประหยัดพลังงานเชิง Area Base เช่น อุตสาหกรรมน้ำแข็ง ข้าว อาหาร และอาหารสัตว์

    ส่วนการดำเนินงานตามแผนพลังงานทดแทนปี 2559 คาดว่าจะก่อให้เกิดการจัดตั้งระบบผลิตรูปแบบการนำร่องพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 4.18 MW ใช้พลังงานทดแทนด้านความร้อน คิดเป็น 65 ktoe/ปี ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.65 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ ณ ปี 2558 เป็นร้อยละ 13.75 ในปี 2559 โดยเป็นผลมาจากโครงการสำคัญ เช่น โครงการสนับสนุนแบบให้เปล่า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนหัวเผา จากหัวเผาน้ำมันเตา หรือแอลพีจี มาเป็นหัวเผาชีวมวล 

    รวมทั้งการสร้างต้นแบบในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อุทยานราชภักดิ์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านห่างไกลตามแนวพระราชดำริ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล การติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ และโครงการนำร่องใช้น้ำมัน B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ คาดว่าจะทดลองในระดับการทำงานจริง โดยจะมีปริมาณน้ำมัน B20 (ผสมพิเศษ) ที่มาทดลองทั้งสิ้น 28 ล้านลิตร

    ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงานสนับสนุน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ เยาวชน ครู ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานและอาคาร บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น, Energy Mobile Unit เข้าถึงชุมชนในพื้นที่ต่างๆ, รณรงค์การเลือกซื้อและใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

    “การอนุมัติงบประมาณปี 2559 เป็นการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเอสเอ็มอี รวมถึงช่วยเหลือเกษตรกร ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน อีกทั้งจะสามารถช่วยบรรเทาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานลงได้ถึง 3.62 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว

ที่มา-สำนักข่าวไทย
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020