ธนาคารโลกชื่นชมไทย “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เอื้อประโยชน์ SMEs

by smethailandclub 04 พย. 2015
Share:    ธนาคารโลก (World Bank) ชื่นชมไทย “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เอื้อประโยชน์ให้SMEs   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่รอช้า! ส่งเทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) นั่งที่ปรึกษาพิเศษบูรณาการความร่วมมือด้านทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำตามแนวปฏิบัติสากลเดินหน้าเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมจัดงานใหญ่ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้นธันวาคมนี้ ย้ำชัด! กฎหมายหลักประกันฯ ช่วยปลดล็อก SMEs ไทยกว่า 2 ล้านราย ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

                   นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า หลังจากร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ..... ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 240 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คาดว่ามีผลบังคับใช้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559) กรมฯ เตรียมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เบื้องต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจฯได้แก่               

     1) ด้านโครงสร้างองค์กรได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน้าที่รับจดทะเบียน แก้ไขรายการ และยกเลิกการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รวมทั้ง เป็นคลังข้อมูลรวบรวมการจดทะเบียนหลักประกันฯ และผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้บังคับหลักประกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้  

    2) ด้านยกร่างกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ ออกกฎ/ประกาศ/คำสั่งกระทรวง และประกาศกรมฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย    

    3) ด้านเทคโนโลยีได้ศึกษารูปแบบการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะแบบReal Timeที่สถาบันการเงินสามารถแจ้งข้อมูลเข้าระบบได้ทันที และได้นำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

    4) ด้านการสร้างผู้บังคับหลักประกัน ซึ่งเปรียบเหมือนวิชาชีพใหม่ กรมฯ จำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บังคับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 5) ด้านการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบธุรกิจSMEs) ผู้รับหลักประกัน(สถาบันการเงิน) ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ต่างๆ

    โดยในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 กรมฯ เตรียมจัดงานสัมมนา “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือกใหม่ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน”ซึ่งได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานฯกว่า 1,000 คน ณ  อิมแพค เมืองทองธานี

     นอกจากนี้ กรมฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับธนาคารโลก (World Bank) ในการวางระบบด้านทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันทางธุรกิจจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Financial Corporation:IFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารโลกนั่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษคือ  นางฟรานซิส อีเลน แม็กเอียเชิน ตำแหน่ง Global Specialist,Secured Transactions and Collateral Registriesทั้งนี้IFC จะให้คำปรึกษาแนะนำตามแนวปฏิบัติสากล 3 ด้านหลักได้แก่

     1) การออกแบบกระบวนงานการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 2)การพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (IT) และ 3) การจัดเก็บ รายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจเพื่อประโยชน์เชิงนโยบายในอนาคตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักประกันทางธุรกิจของ IFC ได้เริ่มดำเนินงานร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

    และได้มีการแบ่งกรอบการดำเนินงานออกเป็น6 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนงานด้านเทคโนโลยี (IT) ด้านผู้บังคับหลักประกันด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาจนกว่ากฎหมายฯ มีผลบังคับใช้ ตลอดจนช่วยทำการวิเคราะห์/ประเมินผลหลังการบังคับใช้กฎหมายเพื่อนำข้อสรุปที่ได้มาทำการปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

                   ทั้งนี้ ธนาคารโลก ได้ชื่นชม “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ของประเทศไทยว่า “สามารถเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และสร้างความโปร่งใสในภาคการเงินด้วยระบบทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ” ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ของกฎหมายฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและบริบทการประกอบธุรกิจของไทย

                   “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” นับเป็นมิติใหม่ของแวดวงธุรกิจและภาคการเงินของไทยที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น ได้แก่ 1) กิจการ 2) สิทธิเรียกร้อง 3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้า    คงคลัง หรือวัตถุดิบที่ผลิตสินค้า 4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และ  5) ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกผู้ประกอบธุรกิจSMEs ของไทย กว่า 2 ล้านราย (จากจำนวนทั้งหมดประมาณ 2.8 ล้านราย: ที่มา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.))ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นอันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ SMEs และเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในปีแรก (เมื่อมีผลบังคับใช้) ประมาณ 2.8 แสนราย หรือ ร้อยละ 10 ของจำนวน SMEs ไทยทั้งหมด

                   นอกจากนี้ กฎหมายฯ ยังกำหนดให้มีระบบการบังคับหลักประกันที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ       เป็นธรรม อันจะเป็นการลดภาระทางศาลและการบังคับคดีโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีตลอดจนลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทำให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดลำดับความยากง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) ตามตัวชี้วัดของธนาคารโลกด้านการให้สินเชื่ออีกด้วย

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021