ชูตลาดทุนไทยกุญแจแก้วิกฤตส่งออกซบ-กับดักรายได้ปานกลาง

by smethailandclub 05 พย. 2015
Share:


    คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. ชูศักยภาพตลาดทุนไทยช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ช่วยสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า และเป็นช่องทางให้ภาครัฐและภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางระดมทุนนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่เพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย


                   ดร.วรพล โสศติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติและคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. กล่าวปาฐกถาหัวข้อ ‘ตลาดทุน…เครื่องยนต์ Hybrid พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย’ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยต่อจากนี้ ไม่สามารถพึ่งพาการส่งออกได้มากนัก เนื่องจากผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวฉุดรั้งทำให้ไทยไม่สามารถก้าวข้ามวังวนเศรษฐกิจซบเซาและกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้


                   ทั้งนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและลดความอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ผ่านช่องทางตลาดทุนไทยที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญช่วยพลิกฟื้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้บรรลุผลดังกล่าวได้ เนื่องจากปัจจุบันตลาดทุนไทยมีความโดดเด่นในระดับภูมิภาคและสามารถเป็นเสาหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต โดยขนาดของการระดมทุนผ่านตลาดตราสารทุน (หุ้นสามัญ) และตลาดตราสารหนี้มีมูลค่ารวมใหญ่มากกว่า 2 เท่าตัว เมื่อเทียบกับสินเชื่อเงินกู้จากสถาบันการเงินและบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดทุนมีทุนรวมเป็นมูลค่า Market Capitalization มากกว่า GDP ของประเทศ


                   “ในปีที่ผ่านมามีหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์จำนวน 45 หลักทรัพย์รวมมาร์เก็ตแคปหุ้น IPO สูงเกินระดับ 3 แสนล้านบาท สูงสุดในอาเซียนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันและมีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 45,466.49 ล้านบาทต่อวัน สูงสุดในอาเซียนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงให้เห็นความสามารถของตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพนำมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้ และพร้อมเป็นพลังงานขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจเชิงคุณค่าเพื่อรับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในช่วงทศวรรษต่อไปได้เป็นอย่างดี” ดร.วรพล กล่าว


                   เนื่องจากในขณะนี้ ประเทศไทยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า หรือเศรษฐกิจคุณค่า โดยมุ่งเน้นด้านคุณค่าของสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมที่ดีกว่าและสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้ามากกว่าใช้ปัจจัยด้านราคาเป็นตัวกำหนด ซึ่งการทำให้สัมฤทธิ์ผลจำเป็นต้องอาศัยเศรษฐกิจ 4 ฐานได้แก่ เศรษฐกิจฐานความเชื่อมโยง ที่ใช้ความได้เปรียบของไทยมีที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคในการสร้างเศรษฐกิจคุณค่าจากการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การค้าและการลงทุน


                   ส่วนเศรษฐกิจฐานดิจิทัลนั้น ประเทศไทยต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายสื่อสารทั่วโลกได้สะดวกและมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมช่องทางการทำธุรกิจ และการระดมทุนผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่เศรษฐกิจฐานความรู้ ต้องใช้วิทยาการต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  มาสร้างองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ไทยมีศักยภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบให้สามารถแข่งขันในระดับโลกและสุดท้ายเศรษฐกิจฐานความคิดสร้างสรรค์ ที่นำผลิตภัณฑ์จากการคิดสร้างสรรค์ทุกแขนงบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีหรือภูมิปัญญาไทย เช่น ร้านอาหารไทยทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย OTOP การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น ซึ่งเป็นความสามารถที่เป็นจุดเด่นของคนไทยมาทำให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  


                อย่างไรก็ตาม ฐานเศรษฐกิจที่กล่าวมาจะขับเคลื่อนจุดแข็งของประเทศไทยให้โดดเด่นขึ้นนั้น จำเป็นต้องใช้งบประมาณและการลงทุนสูง งบประมาณภาครัฐและเพดานหนี้สาธารณะซึ่งมีอยู่จำกัด ดังนั้นตลาดทุนจึงเป็นเครื่องยนต์พลัง Hybrid  ที่สามารถสลับเข้ามาทดแทนการใช้งบประมาณแผ่นดินและหนี้สาธารณะที่มีข้อจำกัดได้  โดยสามารถเร่งรัดขับเคลื่อนด้วยการระดมทุนเพื่อนำไปใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ของประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


    “ตลาดทุนถือเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและสามารถนำไทยสู่เศรษฐกิจคุณค่าและก้าวพ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ โดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากตลาดทุน เนื่องจากภาครัฐสามารถตั้งกองทุนพื้นฐานเพื่อระดมทุนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ ขณะที่ภาคธุรกิจใช้เป็นแหล่งระดมทุนขยายกิจการเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ และภาคประชาชนใช้เป็นแหล่งลงทุนเพื่ออนาคตที่จะสร้างความมั่นคงทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขในวัยเกษียณได้” ดร.วรพล กล่าว


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME (เอสเอ็มอี)
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021